»Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Viera Kurincová, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Predškolská a elementárna pedagogika
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Absolvent pozná obsahy základného všeobecného vzdelávania a dokáže ich efektívne transformovať pre didaktické účely, disponuje schopnosťou didaktického projektovania výučby v základných oblastiach ľudskej kultúry s dôrazom na počiatočnú akulturáciu  detí. Teoretické vedomosti, ktoré absolvent získal sú východiskom jeho schopnosti kritického narábania s teoretickým zázemím predškolskej a elementárnej pedagogiky. Absolvent  pozná a analyzuje koncepcie rozvoja kultúrnej gramotnosti, ovláda myšlienkové algoritmy v didaktike a jej odborových súčastiach (najmä v didaktike jazyka, matematiky, základného sociálnovedného a prírodovedného poznania).
Absolvent samostatne projektuje a realizuje výučbu na úrovni primárneho vzdelávania (1. stupeň ZŠ); ovláda metodicko- organizačnú prácu na úseku predškolskej a mimoškolskej edukácie, vie projektovať podporné výchovné programy pre diferencovanú žiacku populáciu; vie analyzovať a posudzovať alternatívne programy primárneho vzdelávania a efektívne komunikovať so širším prostredím profesijnej i laickej  komunity.
Uplatnenie absolventov Absolvent sa uplatní ako učiteľ na 1. stupni ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, resp. ako edukačný odborník v zariadeniach a inštitúciách mimoškolskej výchovy a v školskej správe.  Absolvent je schopný organizačne a metodicky viesť inštitúcie predškolskej a mimoškolskej výchovy detí príslušného veku, ako aj pracovať v sektore vzdelávania ľudí s kultúrnym hendikepom.
Absolvent, ktorí v rámci štúdia absolvovali voliteľnú štátnu skúšku  „Didaktika anglického jazyka a literatúry pre predprimárny a primárny stupeň vzdelávania“  sa môže uplatniť aj ako učitelia anglického jazyka na 1. stupni ZŠ.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský