»Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Pavol Smolik, ArtD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Pedagogika hudobného a  hudobno-dramatického umenia
Pracovisko Katedra hudby
Charakteristika programu Študijný program je zameraný na rozvoj hudobných, pohybových a hereckých schopností a zručností v javiskovej inscenačnej praxi a na pedagogickú aplikáciu nadobudnutých vedomostí a schopností na základných, základných umeleckých školách, v školských kluboch a v centrách voľného času. Absolvent  má hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Absolvent má vedomosti o metodicko-didaktických a psychologických aspektoch vyučovania hudobno-dramatického umenia z hľadiska hudobného vývoja dieťaťa,  o historických, filozofických a spoločenských  kontextoch hudby, je schopný interpretovať špecifiká vývoja divadelného umenia v kontexte iných umení v príslušných obdobiach,  je schopný analytického pohľadu na dramatický text a hudbu v hudobno-dramatickom diele. Absolvent je schopný  vytvoriť dramaturgiu, réžiu, choreografiu, výtvarné riešenie hudobnodramatického projektu, herecky, spevácky a tanečne interpretovať postavu v hudobno-dramatickom projekte, je schopný kreatívne formovať vlastnú riadiacu činnosť vo výchovnom procese a implementovať nové poznatky do didaktického procesu v školskej a mimoškolskej sfére pôsobnosti.
Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu:
- učiteľa základných umeleckých škôl v zvolenej predmetovej špecializácii (ISCED 0B, 1B, 2B),
- učiteľa hudobnej výchovy na základných školách (nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED1, ISCED2),
- učiteľa hudobno-teoretických predmetov na gymnáziách a stredných odborných školách (ISCED 3A oblasť Umenie a kultúra),
- vedúceho detských hudobno-dramatických súborov,
- animátora (lektora voľného času) v Centrách voľného času, školských kluboch a pod.
Absolvent študijného programu je spôsobilý vykonávať prácu aj v štátnej správe, v kultúrnych a osvetových inštitúciách, v médiách (rozhlas, televízia, tlač), v odbornej umeleckej publicistike, produkcii a manažmente.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský