»Učiteľstvo hudobného umenia

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Pedagogika hudobného a  hudobno-dramatického umenia
Pracovisko Katedra hudby
Charakteristika programu Študijný program je zameraný na rozvoj hudobných schopností a zručností v hre na hudobnom nástroji/v speve a na pedagogickú aplikáciu nadobudnutých vedomostí a schopností na základných umeleckých školách a v centrách voľného času.
Absolvent  má hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Má hlboké vedomosti o metodicko-didaktických a psychologických aspektoch vyučovania hry na hudobnom nástroji/v speve z hľadiska hudobného vývoja dieťaťa, má hlboké vedomosti o historických, filozofických a spoločenských  kontextoch hudby, nadobudol dokonalejšie zručnosti v hre na hudobnom nástroji/v speve, samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu, je schopný kreatívne formovať vlastnú riadiacu činnosť vo výchovnom procese a implementovať nové poznatky do didaktického procesu v školskej a mimoškolskej sfére pôsobnosti.
Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu učiteľa základných umeleckých škôl v zvolenej predmetovej špecializácii (hra na zvolenom hudobnom nástroji a v speve, ISCED 0B, 1B, 2B), učiteľa hudobnej výchovy na základných školách (primárne i nižšie sekundárne vzdelávanie, ISCED1, ISCED2), ako aj  v predškolských zariadeniach (predprimárne vzdelávanie, ISCED0), učiteľa hudobno-teoretických predmetov a zborového spevu na gymnáziách a stredných odborných školách (ISCED 3A oblasť Umenie a kultúra), vedúceho detských hudobných súborov a speváckych zborov, zbormajstra, prípadne korepetítora, animátora (lektora voľného času) v Centrách voľného času, školských kluboch a pod.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský