»Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Didaktika anglického jazyka a literatúry
Pracovisko Katedra anglického jazyka a kultúry
Charakteristika programu Absolvent  má hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti, a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky.
Absolvent má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch kognitívnej socializácie a vzdelávania človeka, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu anglického jazyka na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania a tiež na úrovni elementárneho a predškolského vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou, e-learning a právne, ekonomické a etické aspekty práce vo svojej oblasti.
Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii. Absolvent je spôsobilý vykonávať profesie ako napríklad:  učiteľ anglického jazyka na úrovni elementárneho vzdelávania, učiteľ anglického jazyka na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, lektor anglického jazyka v centrách voľného času a iných mimoškolských zariadeniach, lektor anglického jazyka v inštitúciách vzdelávania dospelých, metodik pre výučbu anglického jazyka predmetových skupín, špecializovaný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania pre všetky stupne a typy škôl.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský / anglický