»Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Pracovisko Katedra anglického jazyka a kultúry
Charakteristika programu Absolvent má vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, pozná základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odborov a kooperovať ako člen pracovného tímu, spolupracovať s rodičmi a inými členmi komunity, v ktorej žije a pracuje, s inými odborníkmi v rôznych profesiách spolutvoriacich široký rámec edukačnej reality. Absolvent  je zorientovaný v odbore anglický jazyk a literatúra, najmä v jeho lingvistickej oblasti a má osvojenú informačnú gramotnosť, pozná a chápe pojmový aparát lingvistiky, literárnej vedy a metodiky anglického jazyka, pozná, aplikuje a klasifikuje vedomosti o všetkých rovinách anglického jazyka – fonetickej a fonologickej, morfologickej, syntaktickej, lexikálnej, štylistickej, klasifikuje a hodnotí poznatky o cudzojazyčných reáliách anglicky hovoriacich krajín. Absolvent je schopný metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, ako aj navrhovať a realizovať špecifické programy pre jednotlivé časti obsahu výchovy a vzdelávania a komunikovať svoje pedagogické poznanie na úrovni príslušnej komunity.
Uplatnenie absolventov Absolvent štúdia je schopný uplatniť sa ako asistent učiteľa na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie. Absolvent sa uplatní  ako pedagogický pracovník, resp. vedúci záujmových krúžkov, v  školských kluboch  v mimoškolskej aktivite na úrovniach slovenského školského systému, t.j. v predškolskej a elementárnej edukácii, ako aj v nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania, kde sa vyžaduje aj ovládanie anglického jazyka, ako lektor záujmovej a osvetovej činnosti dospelých zameranej na výučbu anglického jazyka, ako pracovník štátnej správy pre príslušnú oblasť.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský / anglický