»Športová edukológia

Doktorandský študijný program
Študijný odbor Vedy o športe
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.
Získaný titul philosophiae doctor (PhD.)
Nadväzujúce programy  - - -
Pracovisko Katedra telesnej výchovy a športu
Charakteristika programu Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu edukácie v športe, metódy skúmania procesuálnej podstaty telovýchovného procesu na rozličných úrovniach školskej a mimoškolskej aktivity žiakov,  v športovej  príprave mládeže, v športe dospelých a zdravotne oslabených, vo výkonnostnom, vrcholovom športe a v športe pre všetkých. Je spôsobilý získavať ďalšie poznatky o súčasnom stave rozvoja študijného odboru, prispievať k rozširovaniu poznatkov vlastným vedeckým bádaním a samostatnou tvorivou činnosťou v oblasti športovej edukológie a tvorivo ich prezentovať v spoločenskej praxi. Dokonale pozná odbor športová edukológia a je schopný riadiť športový a telovýchovný proces na najvyššej úrovni.
Uplatnenie absolventov Absolvent sa uplatní ako odborník v športovej  príprave mládeže, v športe dospelých a zdravotne oslabených, vo výkonnostnom, vrcholovom športe a v športe pre všetkých. Je spôsobilý získavať ďalšie poznatky o súčasnom stave rozvoja študijného odboru, prispievať k rozširovaniu poznatkov vlastným vedeckým bádaním a samostatnou tvorivou činnosťou v oblasti športovej edukológie, tvorivo ich prezentovať v spoločenskej praxi a pri vysokoškolskom vzdelávaní. Je spôsobilý pracovať ako vysokoškolský pedagóg, alebo vedecký pracovník so schopnosťou samostatne  projektovať  a riešiť nové výskumné úlohy.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský