»Šport a rekreácia

Magisterský študijný program
Študijný odbor Vedy o športe
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Športová edukológia
Pracovisko Katedra telesnej výchovy a športu
Charakteristika programu Absolvent je vysokoškolský graduovaný odborník v oblasti športu s možnosťou uplatnenia v celej škále organizácie, riadenia a realizácie telovýchovných a športových aktivít. Je schopný pôsobiť ako lektor pri ďalšom vzdelávaní odborníkov v športe, pri programovaní, riadení, diagnostikovaní a vyhodnocovaní športovej činnosti. Je schopný samostatne pripravovať, realizovať a kontrolovať účinnosť optimalizácie životného štýlu diferencovaných populačných skupín a jedincov zámernými intervenčnými programami. Tieto programy je schopný aplikovať do životného štýlu jedincov  a  ich pohybového režimu. Absolvent získal plne kompatibilné vzdelanie aj na kvalifikovanú prácu v krajinách EÚ.
Absolvent je schopný tvoriť a fungovať v systéme športovej rekreácie, pozná vzájomné väzby na manažment rekreácie a cestovný ruch v oblasti športu. Je odborníkom v oblasti riadenia, marketingu a plánovania rekreačných a športových aktivít vo verejnom, súkromnom a komerčnom sektore Absolvent využíva obsah rekreácie a spôsob jej realizácie prostredníctvom pohybu k pôsobeniu na životný štýl  a kvalitu života človeka (deti, mládež, študenti VŠ, seniori, osoby so zdravotný oslabením).
Uplatnenie absolventov Absolvent sa uplatní ako vedúci a riadiaci odborník pri organizovaní, realizácii a vyhodnocovaní športovej prípravy. Ako riadiaci pracovník v oblasti personálnych, informačno-komunikačných a ekonomických vzťahov v športových inštitúciách, ako odborník v oblasti regenerácie, výživy a zdravotnej prevencie v športe.
Absolvent je vysokoškolsky graduovaný, teoreticky a prakticky všestranne pripravený odborník pre oblasť športu. Je schopný organizovať, riadiť a diagnostikovať telovýchovný proces a športovú činnosť diferencovane podľa veku, pohlavia, zdravotného stavu, druhu a úrovne športovej činnosti. Absolvent má uplatnenie vo verejných, súkromných, samosprávnych a spolkových športových zariadeniach, v oblasti cestovného ruchu, firemných, rekreačných, regeneračných a ďalších zariadeniach.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský