»Šport a rekreácia

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Vedy o športe
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Osoba zodpovedná za ŠP doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Šport a rekreácia
Pracovisko Katedra telesnej výchovy a športu
Charakteristika programu Absolvent je teoreticky a prakticky  pripravený odborník pre oblasť športu. Je schopný organizovať, riadiť a diagnostikovať telovýchovný proces a športovú činnosť diferencovane podľa veku, pohlavia, zdravotného stavu, druhu a úrovne športovej činnosti.
Absolvent ovláda poznatky zo športu, turizmu a rekreácie, čo mu dáva kompetenciu riešiť konkrétne otázky športu, špeciálne športu pre všetkých a športového turizmu, ako aj otázky hodnotnej rekreácie ľudí vo voľnom čase. Absolvent si osvojil zručnosti prípravy a organizovania spoločenských, kultúrnych, vzdelávacích a zábavných rekreačných podujatí v spojitosti s aktivitami a organizovanými podujatiami v krajinnom a urbanizovanom prostredí. Má potrebné pohybové zručnosti z vybraných športov, pozná fyziologické, didaktické a zdravotné zákonitosti pohybovej činnosti a športového výkonu.
Na základe svojich poznatkov a zručností môže samostatne alebo v tímoch tvoriť projekty rozvoja športu a rekreácie na úrovni miestnej správy a vyšších úrovní administratívy.
Uplatnenie absolventov Absolvent má uplatnenie vo verejných, súkromných, samosprávnych a spolkových športových zariadeniach, v oblasti cestovného ruchu, firemných, rekreačných, regeneračných a ďalších zariadeniach. Je pripravený riadiť aktivity športu, rekreácie a voľného času v mimoškolských formách na školách, v občianskych združeniach, cirkvách, súkromných organizáciách, odborových organizáciách, podnikoch, rodinách. Môže sa uplatniť v oblasti poskytovania športovo-rekreačných, zábavných, spoločenských, turistických služieb v turisticko-rekreačných strediskách, kúpeľoch, hoteloch, kluboch a iných komerčných firmách poskytujúcich služby voľného času na komerčnom princípe.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský