»Špecialna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy   -
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Absolvent má prehľad o základných špeciálnopedagogických disciplínach, ovláda odbornú terminológiu a rozumie systému starostlivosti o osoby so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Má vedomosti o využití týchto poznatkov pri analýze špeciálnopedagogických a pedagogických problémov, má poznatky o jednotlivých poruchách učenia a možnostiach ich ovplyvňovania a odstraňovania, o vývinových obdobiach, vývinových poruchách, postihnutiach a  poruchách osobnosti. Nadobudol základné vedomosti o výchove, vyučovaní, špeciálnej edukácii, reedukácii a poradenstve.  Osvojil si základné princípy tvorby špeciálnopedagogických diagnostických a  intervenčných metodík.  Absolvent ovláda a rozumie spôsobom osvojovania si gramotnosti v ranom a počiatočnom období škoľovania a pozná vzdelávacie štandardy a kurikulum špeciálnych aj bežných škôl podľa jednotlivých stupňov vzdelávania.
Uplatnenie absolventov Uplatnenie absolventov je reálne v rezorte školstva, ale aj v rezorte práce a sociálnych vecí a rodiny, resp. v rezorte zdravotníctva. Absolvent môže nadobudnuté kompetencie uplatniť vo svojej praktickej činnosti učiteľa v špeciálnych materských školách i v bežných materských školách s integrovanými deťmi vyžadujúcimi špeciálnopedagogickú starostlivosť. Môže sa uplatniť v školách a školských zariadeniach pri nemocniciach, ozdravovniach a liečebniach. Vo všeobecnosti ide o tie pracovné pozície, kde sa ako kvalifikačný predpoklad vyžaduje absolvovanie bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia v odbore špeciálna pedagogika, najmä asistent učiteľa, vychovávateľ, učiteľka materskej školy (učiteľka pre preprimárne vzdelávanie) vo vzťahu k inštitúciám poskytujúcim výchovnú, vzdelávaciu, sociálnu alebo komplexnú starostlivosť pre postihnutých a narušených, resp. integrované (inkluzívne) formy edukácie. Konkretizácia pracovných pozícií závisí od aktuálnej rezortnej legislatívy.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský