»Predškolská a elementárna pedagogika

Doktorandský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Viera Kurincová, CSc.
Získaný titul philosophiae doctor (PhD.)
Nadväzujúce programy  - - -
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Absolvent je spôsobilý vykonávať vedecko - výskumnú činnosť a projektovať koncepčné zámery ďalšieho rozvoja predškolskej
a elementárnej pedagogiky a edukácie. Je schopný zaujať interdisciplinárny prístup pri vymedzovaní teoretických východísk riešenia pedagogických tém a problémov, ktoré chápe v širokých filozofických, sociálnych a psychologických súvislostiach. Získané výsledky vedecko - výskumnej činnosti dokáže implementovať v podobe rôznych didaktických modelov a koncepčných návrhov do oblasti predprimárnej a primárnej edukácie i do oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov a pedagogických pracovníkov v materských školách a na 1. stupni základnej školy. 
Absolvent dokáže  tvorivo rozvíjať zákonitosti výchovy a vzdelávania, analyzovať súčasné a perspektívne úlohy edukačných vied a zaujímať k nim kritické stanovisko. Vie samostatne reflektovať odborovo-didaktickú prácu a kvalifikovane posudzovať jej kvalitu a efektívnosť. Ovláda  metodológiu vedeckého bádania a na jej základe je schopný vedecky skúmať systémové vzťahy medzi javmi edukačného procesu a tvorivo riešiť problémy edukačných a príbuzných vedných disciplín.
Uplatnenie absolventov Absolvent  sa môže uplatniť na univerzitných a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách ako pedagogický pracovník, ale aj ako vedecko-výskumný pracovník. Dokáže profesionálne vykonávať prácu vysokoškolského učiteľa, prácu v teoretickom i v aplikovanom výskume.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský