»Pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia

Doktorandský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.
Získaný titul philosophiae doctor (PhD.)
Nadväzujúce programy  - - -
Pracovisko Katedra hudby
Charakteristika programu Absolvent nadobudol kompetencie pre vedeckú prácu v oblasti vymedzenej programom Pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia; je schopný organizovať a viesť edukačný proces a metodicky usmerňovať realizáciu nových poznatkov v hudobno-vzdelávacej praxi, podieľať sa na riadiacej činnosti v oblasti hudobnej kultúry a osvetovej praxi, prezentovať trendy slovenskej hudobnej a umeleckej výchovy na Slovensku a v zahraničí a podieľať sa na riešení otázok organizácie hudobného školstva. Absolvent je pripravený na samostatnú tvorivú vedecko-výskumnú, pedagogickú a metodickú prácu  interdisciplinárneho charakteru. Disponuje prehĺbenými znalosťami v hudobno-pedagogickej, hudobno-sociologickej a hudobno-psychologickej oblasti, s dôrazom na hudobnú tvorbu, interpretáciu a recepciu hudby. Je spôsobilý samostatne a zodpovedne viesť hudobné vzdelávanie a hudobno-vzdelávacie kurzy zamerané na didaktiku hudobného a hudobno-dramatického umenia pre rôzne cieľové skupiny, vrátane kurzov ďalšieho vzdelávania. Je spôsobilý viesť výchovno-vzdelávacie aktivity rôzneho charakteru, ako sú prednášky, semináre, cvičenia, pedagogickú prax pre študentov učiteľstva na vysokých školách. Samostatne vie identifikovať, analyzovať a riešiť náročné odborovo-didaktické problémy empirického a konceptuálneho charakteru.
Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý pôsobiť vo vedeckých ústavoch, na vysokých školách, vzdelávacích a výskumných pracoviskách, metodických centrách, pedagogických ústavoch, umeleckých inštitúciách, v riadiacej činnosti kultúrnych a osvetových stredísk a na rôznych oddeleniach a úrovniach v oblasti hudobnej kultúry.
Absolvent sa môže uplatniť ako vysokoškolský učiteľ odborovej didaktiky, resp. predmetu súvisiaceho s odborom učiteľstvo hudobného a hudobno-dramatického umenia; ako výskumný a metodický pracovník v odborovej didaktike pre rezortné výskumné a metodické pracoviská, koncepčno-programový a riadiaci pracovník štátnej správy v školstve a kultúrno-osvetových inštitúciách.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský