»Pedagogika a vychovávateľstvo

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia externá
Dĺžka štúdia 4 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Pedagogika a vychovávateľstvo
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Absolvent dokáže projektovať edukačnú realitu v podmienkach záujmovej činnosti v predškolskom zariadení, vo výchovno-vzdelávacích školských zariadeniach – školské kluby detí, centrá voľného času, školské internáty a  školy v prírode, teda pre mladší a starší školský vek, až po mládež. Je spôsobilý realizovať výchovné a vzdelávacie programy v konkrétnych skupinách detí a mládeže v súlade s pedagogickými zámermi príslušných inštitúcií (napr. kultúrno-osvetových) a organizácií, ktoré spadajú pod súkromný, mimovládny sektor alebo cirkev.
Absolvent má vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, pozná  základné pedagogické, psychologické, biologické, filozofické a sociologické podmienky výchovy. Dokáže aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií, prioritne výchovno-vzdelávacích školských zariadení a kultúrno-osvetových inštitúcií (knižnice, galéria, divadlo, múzeum) ako aj programy mimovládnych organizácií, ktoré sa profilujú svojou činnosťou záujmovým vzdelávaním detí a mládeže.
Uplatnenie absolventov Absolvent je kvalifikovaný vykonávať  profesiu vychovávateľa vo výchovno-vzdelávacích školských zariadeniach (školský klub detí, centrum voľného času, školský internát apod.) a v organizáciách a inštitúciách (kultúrno-osvetové inštitúcie, neziskové organizácie) zameraných na záujmové, resp. neformálne vzdelávanie detí a mládeže. Absolvent  sa môže uplatniť ako vychovávateľ, pedagóg voľného času, alebo animátor vo výchovno-vzdelávacích  školských zariadeniach aj v neziskových organizáciách, ktoré zabezpečujú prácu s deťmi a mládežou v oblasti neformálnej edukácie.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský