»Hudba a zvukový dizajn

Magisterský študijný program
Študijný odbor Vedy o umení a kultúre
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy   - - -
Pracovisko Katedra hudby
Charakteristika programu Absolvent programu má hlboké vedomosti o historických, filozofických a spoločenských  kontextoch hudby, ovláda metodologickú základňu prístupu k fenoménu zvuku a hudby,  dokáže samostatne a tvorivo pracovať so zvukom v rámci rôznych kontextov jeho existencie, dokáže samostatne pracovať s prameňmi a literatúrou viazanými na riešenie konkrétneho akustického či hudobného problému, postupovať od charakteristiky, opisu cez analýzu k hodnoteniu akustických javov.  Má primerané poznatky z metód výskumu a vývoja vo svojom odbore. Absolvent má rozvinuté  zručnosti v oblasti zvukového dizajnu a v práci so zvukovou technikou, a to aj v oblasti obnovy a ochrany historických zvukových artefaktov, rozvinuté sluchovo-analytické schopnosti v oblasti frekvenčnej, spektrálnej i štrukturálnej sluchovej analýzy, aktívne využíva multimediálne systémy a informačné technológie k rozšíreniu a prehĺbeniu odborných poznatkov. Vie efektívne komunikovať odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity, orientuje sa v  kultúrnej legislatíve a nové podnety tvorivo využíva pri organizácii hudobno-kultúrneho procesu.
Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu kritika-publicistu v oblasti hudobného umenia, profesiu odborného pracovníka v práci so zvukom v hudobno-dokumentačných a informačných centrách, špecializovaných fondoch, nadáciách a neziskových organizáciách, profesiu zvukového majstra, zvukového dramaturga a manažéra, ako aj hudobného redaktora v hudobných inštitúciách a audiovizuálnych médiách: operné a hudobné divadlá, orchestrálne inštitúcie, kultúrne domy, vydavateľstvá, odborné redakcie v rozhlase a televízii, nahrávacie spoločnosti. Súčasne je spôsobilý vykonávať prácu kurátora v sieti inštitúcií, spravujúcich národné kultúrne dedičstvo – v hudobných múzeách, archívoch, hudobných knižniciach. Môže vykonávať tiež profesiu pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú hudobno-kultúrnu oblasť. Po absolvovaní doplnkového pedagogického štúdia sa môže uplatniť aj vo výučbe na základných a stredných oblastiach (hudobná výchova, umenie a kultúra).
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský