»Pedagogika a vychovávateľstvo

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Pedagogika
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Absolvent má vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, pozná pedagogické, psychologické, biologické, filozofické a sociologické podmienky výchovy. Pozná  a dokáže aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií a v záujmovom vzdelávaní detí a mládeže. Dokáže sa vlastnou výskumnou činnosťou podieľať na rozvíjaní pedagogického výskumu z tejto oblasti. Absolvent pozná organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení, inštitúcií a organizácií a je schopný pristúpiť k evaluácii kvality a riadenia týchto inštitúcií, je schopný sledovať nové poznatky z oblasti odborno-pedagogickej aj výskumnej sféry, a tak reagovať pružne na rozvíjajúce sa disciplíny svojho odboru aj príbuzných odborov.
Ako vychovávateľ a pedagóg voľného času detailne ovláda problematiku výchovy detí a mládeže a súčasne dokáže adekvátne pristupovať k riešeniu problémov, ktoré vyplývajú z edukačnej reality, dokáže zostaviť individuálne výchovné programy rešpektujúce špecifické výchovné postupy. Ako pedagóg – odborný pracovník vo sfére štátnej správy – ovláda školskú legislatívu a základy menežmentu školských zariadení. Je zorientovaný v rezorte fungovania mimovládnych organizácií. Ako pedagóg - odborný pracovník vo sfére edukačného výskumu – dokáže projektovať, realizovať a vyhodnotiť pedagogický výskum a navrhnúť implementáciu výsledkov výskumu do edukačnej praxe. Ako výchovný poradca je zorientovaný v problematike poradenstva a kompetentný poskytnúť konzultácie rodičom a učiteľom, tiež z oblastí vyplývajúcich z vývinových špecifík detí a mládeže.
Uplatnenie absolventov Absolvent je kvalifikovaný pre výkon profesie vychovávateľa vo výchovno-vzdelávacích školských zariadeniach a v organizáciách a inštitúciách (kultúrno-osvetové inštitúcie, neziskové organizácie) zameraných na záujmové neformálne vzdelávanie detí a mládeže.
Absolvent sa môže uplatniť ako vychovávateľ, pedagóg voľného času, alebo animátor vo výchovno-vzdelávacích  školských zariadeniach aj v neziskových organizáciách, ktoré zabezpečujú prácu s deťmi a mládežou v oblasti neformálnej edukácie. Absolvent môže byť riadiacim pracovníkom výchovno-vzdelávacích školských zariadení, pedagóg – odborník vo sfére štátnej správy, pedagóg – odborný pracovník vo sfére edukačného výskumu, výchovný poradca, sociálny pedagóg/vychovávateľ v sociálno-edukačných zariadeniach.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský