»Pedagogika

Doktorandský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.
Získaný titul philosophiae doctor (PhD.)
Nadväzujúce programy  - - -
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Absolvent dokáže hlboké teoretické poznatky tvorivo využívať na identifikovanie, analyzovanie a riešenie edukačných problémov. Je schopný vedecky skúmať systémové vzťahy medzi javmi edukačného procesu, dokáže analyzovať, komparovať, spracovávať a aktívne využívať poznatky z domácich a zahraničných prameňov. Na profesionálnej úrovni dokáže prezentovať výsledky vlastnej tvorivej vedeckej činnosti na domácich a zahraničných podujatiach. Reflektuje odborovo-didaktickú prácu a kvalifikovane posudzuje jej kvalitu a efektívnosť. Je schopný tvorivo využívať vlastný vedomostný potenciál v procese permanentného sebavzdelávania v odbore a v príbuzných odboroch.
Absolvent pozná a chápe široké historicko-filozofické, psychologické a sociálne súvislosti výchovy a vzdelávania, má aktuálne poznatky z edukačných vied a najnovšie vedecké informácie vo zvolenej oblasti pedagogiky, ovláda metodológiu vedeckej práce v odbore, kvantitatívny, kvalitatívny a interdisciplinárny prístup k skúmaniu edukačných javov, dokážu využívať matematicko-štatistické prístupy vyhodnocovania  kvantitatívnych výskumných zistení, májú teoretické poznatky relevantné vo vzťahu k téme dizertačnej práce a pozná zásady prezentovania odborných a vedecko-výskumných výsledkov a zásady vedeckej etiky.
Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý uplatniť sa v profesiách ako pedagogický alebo vedecko-výskumný pracovník na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách. Je kompetentný vykonávať prácu vysokoškolského učiteľa, prácu v teoretickom i v aplikovanom výskume, prácu koncepčného a programového pracovníka v štátnej správe v školstve a v oblasti sociálnych služieb.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský