»Hudba a zvukový dizajn

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Vedy o umení a kultúre
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Hudba a zvukový dizajn
Pracovisko Katedra hudby
Charakteristika programu Absolvent štúdia ovláda podstatné pojmy z hudobno-teoretických a hudobno-historických disciplín, ktoré si overuje prostredníctvom adekvátnych hudobných zručností v speváckom zbore či v hre na zvolenom hudobnom nástroji. Na základe nadobudnutých vedomostí a  zručností je spôsobilý verbálne hodnotiť a interpretovať hudobné diela, orientuje sa vo vývoji hudobnej kultúry vo všetkých formách, žánroch a druhoch.  Svoje poznatky dokáže uplatniť pri plánovaní a organizovaní umeleckej a tvorivej činnosti v osvetovej či kultúrno-výchovnej činnosti.
Absolvent má vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach hudobného umenia, pozná základné psychologické podmienky umeleckej komunikácie, má všeobecný teoretický rozhľad a súčasne chápe širšie súvislosti hudobného umenia a pozná organizačné zázemie príslušných hudobných a kultúrnych inštitúcií. Je schopný sledovať nové poznatky v rozvíjajúcich sa disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch.
Uplatnenie absolventov Absolvent  je spôsobilý vykonávať profesiu odborného pracovníka v práci so zvukom v hudobno-dokumentačných a informačných centrách, špecializovaných fondoch, nadáciách a neziskových organizáciách. Môže vykonávať profesiu hudobného odborníka (hudobného dramaturga, producenta, zvukového odborníka) na nižšom stupni v kultúrnych a hudobných inštitúciách: operné a hudobné divadlá, orchestrálne inštitúcie, kultúrne domy, vydavateľstvá, odborné redakcie v rozhlase a televízii, nahrávacie spoločnosti, hudobné múzeá, archívy, hudobné knižnice. Môže vykonávať tiež profesiu pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú kultúrnu oblasť.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský