»Didaktika technických predmetov

Doktorandský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Osoba zodpovedná za ŠP prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.
Získaný titul philosophiae doctor (PhD.)
Nadväzujúce programy  - - -
Pracovisko Katedra techniky a informačných technológií
Charakteristika programu Absolvent disponuje rozsiahlymi teoretickými vedomosťami vo vednom odbore, nadobudol schopnosti potrebné pre vedecko-výskumnú prácu a získal skúsenosti s prezentáciou výsledkov svojej práce na vedeckých konferenciách a v odborných a vedeckých domácich aj zahraničných publikáciách. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu primerané súčasnému stavu skúmanej problematiky; má schopnosť samostatne pracovať vo vedeckej oblasti, je schopný samostatnej aplikácie vedeckých poznatkov aj v širšom kontexte interdisciplinárneho výskumu vedeckých odborov. Je schopný odborne a autorsky sa konfrontovať s existujúcou teóriou, je schopný prezentovať samostatné a originálne riešenie problémov. Absolvent je schopný zaujať terminologicky a metodologicky korektný postoj aj k novým, neprebádaným prvkom v edukačných procesoch v oblasti technických odborov.
Uplatnenie absolventov Absolvent sa môže uplatniť vo vedeckej sfére (napr. vo vedeckých ústavoch SAV, ŠPÚ), v pedagogickej sfére v rámci rôznych vzdelávacích inštitúcií (vysokoškolský učiteľ, prípadne aj učiteľ na nižšom stupni vzdelávania, lektor ďalšieho vzdelávania) alebo ako vývojový pracovník v organizáciách ponúkajúcich rôzne vzdelávacie aktivity.
Absolvent je spôsobilý vykonávať vysokokvalifikovanú profesiu učiteľa na univerzitách, učiteľa na základných a stredných školách, výskumného a metodicko-vývojového pracovníka v odborovej didaktike, koncepčno-programového pracovníka štátnej správy v školstve a osvete.
Odporúčaný študijný plán AIS
Jazyk výučby slovenský