»Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Bezpečnostné vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy   - - -
Pracovisko Katedra techniky a informačných technológií
Charakteristika programu Absolvent dokáže analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach bezpečnosti práce, navrhovať a implementovať systémy BOZP, má schopnosť  integrovať ich do ďalších systémov (napr. environmentálnych, manažmentu kvality a pod.) resp. včleniť do nich iné systémy. Je zorientovaný v manažérstve rizík v komplexnom systéme človek – stroj – prostredie a vie voliť a aplikovať vhodné metódy analýzy rizík v jednotlivých podsystémoch.
Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu bezpečnostný technik a zodpovedajúce profesie v rámci samosprávy a štátnej správy. Podľa dosiahnutého stredoškolského vzdelania aj revízneho technika, uplatniť sa ako člen tímu v rámci bezpečnostných útvarov v podniku, alebo v  Technickej inšpekcii. Úspešným ukončením bakalárskeho stupňa absolvent získal certifikát bezpečnostného technika.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský