»Anglický jazyk a kultúra

Magisterský študijný program
Študijný odbor Filológia
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Didaktika anglického jazyka a literatúry
Pracovisko Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
Charakteristika programu Absolvent má rozsiahlu jazykovú, rečovú a interkultúrnu kompetenciu. Dokáže adekvátne komunikovať v ústnej aj písomnej rovine všetkých jazykových štýlov. Ovláda pojmový aparát jazykovedy a literárnej vedy. Ovláda prácu s informačnými technológiami, dokáže na základe vedomého kontrastovania jazykových fenoménov na všetkých jazykových rovinách identifikovať diskrepantné lingvistické javy, na základe rozsiahlej kulturologickej kompetencie anticipovať dispozičné správanie nositeľov cudzej a materinskej kultúry a usmerniť ich v interakcii. Dokáže realizovať špecifické stratégie a techniky prekladu a tlmočenia v rovine bežnej komunikácie, aplikovať rozsiahle lingvistické, literárne a kulturologické poznatky v praxi, vedome reflektovať vlastnú kultúru a sebareflektovať cudziu kultúru, rozvíjať myslenie v kategóriách a prototypoch a priradiť daný kulturologický fenomén ku kategórii.
Uplatnenie absolventov Získanú odbornosť môže absolvent študijného programu uplatniť ako kultúrny pracovník vo vyšších územných celkoch, v príprave projektov medzinárodnej spolupráce v rámci malého a stredného podnikania, ako koordinátor medzinárodnej spolupráce úradov štátnej správy a ústredných orgánov štátnej správy.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský / anglický