»Anglický jazyk a kultúra

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Filológia
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Anglický jazyk a kultúra
Pracovisko Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií
Charakteristika programu Absolvent študijného programu ovláda cudzí jazyk pri sprostredkovaní bežnej komunikácie, tak v hovorenej ako aj písomnej podobe; disponuje základnými vedomosťami o prekladateľských stratégiách; osvojil si všeobecnú kulturologickú kompetenciu, t.j. globálnu znalosť problematiky interkultúrneho komunikačného správania. Zároveň disponuje základnými teoretickými a metodologickými poznatkami z lingvistiky a literárnej vedy. Absolvent ovláda pojmový aparát a základné teoretické poznatky z lingvistiky a literárnej vedy, disponuje všeobecnými poznatkami o problematike interkultúrnej komunikácie, má poznatky o cudzojazyčných reáliách anglofónnych krajín v dynamickej konfrontácii s reáliami materskej kultúry, dokáže efektívne využiť dané poznatky na prekonávanie jazykovej a kultúrnej bariéry.
Uplatnenie absolventov Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu interkultúrneho sprostredkovateľa, pracovníka štátnej a verejnej správy v oblasti kultúry, regionálneho rozvoja a cestového ruchu, projektového manažéra v oblasti kultúrneho rozvoja.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský / anglický