»Andragogika

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program Andragogika
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Absolvent ovláda základy teórie a praxe výchovy a vzdelávania dospelých. Vie aplikovať základné poznatky psychologickej a sociologickej vedy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania dospelých. Je spôsobilý spoluorganizovať ďalšie vzdelávanie, využívať metódy výchovy a vzdelávania dospelých a ostané nástroje andragogiky v profesijnom vzdelávaní, kultúrno-výchovnej a sociálno-výchovnej práci.
Absolvent ovláda podstatné fakty, pojmy a princípy zo základov teórie a praxe edukácie dospelých, vie aplikovať základné poznatky psychológie, sociológie, legislatívy a manažmentu pri riešení problémov edukácie dospelých,  rozumie rôznorodosti výchovných vplyvov na človeka a systému metód a prostriedkov výchovného pôsobenia. Absolvent je schopný diagnostikovať edukačné potreby dospelých v oblasti profesijnej, kultúrno-osvetovej a sociálnej andragogiky, efektívne riešiť praktické problémy andragogického charakteru s akcentom na sociálnu oblasť, aplikovať poznatky andragogického štúdia pri spolutvorbe projektov a metodiky edukačných podujatí, spoluorganizovať ďalšie vzdelávanie, využívať metódy výchovy a vzdelávania dospelých i ďalšie nástroje andragogiky v profesijnom vzdelávaní, kultúrno-výchovnej a sociálno-výchovnej práci.
Uplatnenie absolventov Študijný program poskytuje absolventom široké možnosti uplatnenia v oblasti formálnej (ďalšie profesijné vzdelávanie), neformálnej (záujmová edukácia vo voľnom čase) a informálnej výchovy a vzdelávania dospelých, v oblasti sociálno-výchovnej prevencie, intervencie, terapie a sociálnej kurately, sociálno-výchovného a kariérového poradenstva, sociálno-výchovnej starostlivosti o marginálne sociálne skupiny dospelých v terénnych, ambulantných a rezidenciálnych podmienkach, ako aj v oblasti odborných výcvikov sociálnych a personálnych spôsobilostí.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský