»Andragogika

Doktorandský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.
Získaný titul philosophiae doctor (PhD.)
Nadväzujúce programy  - - -
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Študijný program akceptuje súčasnú integráciu vedecko-výskumných poznatkov do odboru andragogika.
Absolvent je schopný tvorivo rozvíjať zákonitosti edukácie dospelých, kultúrno-osvetovej práce s dospelými a sociálno-edukačnej starostlivosti o dospelých, analyzovať minulé, súčasné a perspektívne úlohy andragogickej vedy a zaujímať k nim kritické stanovisko. Absolvent pozná metodológiu vedeckého bádania a na jej základe je schopný tvorivo riešiť problémy andragogickej vedy a jej vedných disciplín (subsystémov), a tak rozvíjať vedný odbor. Absolvent má tiež manažérsko-organizačné zručnosti potrebné pri organizovaní a realizácii vedecko-výskumných podujatí (organizovanie vedeckých konferencií a odborných podujatí,  odborné vedenie a posudzovanie záverečných prác a pod.) a akcií (základný a aplikovaný výskum, projektová činnosť a i.).
Uplatnenie absolventov Absolvent sa môže uplatniť na univerzitných a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách nielen ako pedagogický pracovník, ale aj ako vedecko-výskumný pracovník. Dokáže profesionálne vykonávať prácu vysokoškolského učiteľa, prácu v teoretickom i v aplikovanom výskume, prácu koncepčného a programového pracovníka v štátnej správe a samospráve s akcentom na manažment ľudských zdrojov a vzdelávanie dospelých.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský