»Andragogika

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy  doktorandský študijný program Andragogika
Pracovisko Katedra pedagogiky
Charakteristika programu Absolvent rozumie vývojovým, systémovým, metodickým, legislatívnym a inštitucionálnym základom edukácie dospelých, orientuje sa v andragogickej vede. Dokáže využiť poznatky iných vedných disciplín pri riešení problémov edukácie dospelých, kriticky zhodnotiť andragogickú prax a inovovať ju. Má spôsobilosť plánovať, organizovať, riadiť a v praxi realizovať ďalšie vzdelávanie, sociálno-výchovnú starostlivosť o dospelých a kultúrno-výchovnú prácu s dospelými. Dokáže identifikovať cieľové skupiny andragogiky a vzdelávacie potreby dospelých, intervenovať do problémových situácií dospelých, poskytovať im poradenstvo, prevenciu a terapiu. V praxi dokáže uplatňovať zásady a metodiku personálneho a projektového manažmentu. Má schopnosť spájať teóriu s praxou a nadobudnuté poznatky využívať v terénnej, ambulantnej a/alebo rezidenciálnej praxi. Absolvent dokáže uplatňovať procedúry andragogickej diagnostiky, prevencie a intervencie v subsystéme profesijnej, kultúrno-osvetovej a sociálnej andragogiky, vie tvoriť a do praxe aplikovať výchovné, kultúrno-osvetové, sociálno-výchovné a didaktické programy pre dospelých, pozná organizačné zázemie príslušných (sociálno- a kultúrno-)edukačných zariadení a inštitúcií, vie riadiť (edukačnú a personálnu) prácu v nich, je schopný kooperovať ako člen tímu, spolupracuje s inými členmi komunity, v ktorej pracuje.
Uplatnenie absolventov Študijný program poskytuje absolventom široké možnosti uplatnenia v oblasti formálnej (ďalšie profesijné vzdelávanie), neformálnej (záujmová edukácia vo voľnom čase) a informálnej výchovy a vzdelávania dospelých, v oblasti sociálno-výchovnej prevencie, intervencie, terapie a sociálnej kurately, sociálno-výchovného a kariérového poradenstva, sociálno-výchovnej starostlivosti o marginálne sociálne skupiny dospelých v terénnych, ambulantných a rezidenciálnych podmienkach, ako aj v oblasti odborných výcvikov sociálnych a personálnych spôsobilostí.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský