Dodatočné prijímacie konanie na vybrané študijné programy 2023/24

 
Dodatočné prijímacie konanie na vybrané študijné programy
Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na akademický rok 2023/2024
 
 
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
 • do 10. augusta 2023
 • do 12. júla 2023 na ŠP učiteľstvo hudobného umenia, učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii
 
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  
DENNÁ FORMA ŠTÚDIA (3 ročné štúdium)  
Učiteľstvo hudobného umenia (*) (**)  
Učiteľstvo praktickej prípravy  
Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce  
Výtvarná edukácia  
Učiteľstvo akademických predmetov v ľubovoľnej kombinácii študijných programov na PF:  
hudobné umenie(*), pedagogika, technika, výtvarné umenie  
Učiteľstvo akademických predmetov v ľubovoľnej kombinácii študijných programov s ďalšími fakultami UKF:  
hudobné umenie(*), pedagogika, technika, výtvarné umenie a jedného z programov: 
· biológia, ekológia, estetická výchova, etická výchova, fyzika, geografia, história, chémia, informatika, maďarský jazyka a literatúra, matematika, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, odborné ekonomické predmety, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, románske jazyky  a literatúra,  výchova k občianstvu,
 
   
EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA (3 ročné štúdium): Ročné školné
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 900,-€
Učiteľstvo praktickej prípravy 900,-€
Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce 670,-€
Poznámky:
(*)  študijný program, v ktorom sa koná prijímacia skúška   
(**) jednopredmetové štúdium učiteľstva hudobného umenia  sa otvára v nasledujúcich špecializáciách:  hudba (klavír, spev, organ, akordeón, klarinet, flauta, husle, gitara), hudobnodramatická tvorba, zvuková tvorba.
Študenti študijných programov výtvarná edukácia a učiteľstvo praktickej prípravy môžu získať duálny diplom typu Double degree v rámci medzinárodnej spolupráce s Českou republikou.
 
 
A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU
 
Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre zverejňuje v zmysle § 56 a § 57 Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nasledovné podmienky prijatia na vysokoškolské štúdium v bakalárskom stupni štúdia s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi:
 • Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (maturitná, resp. ekvivalentná skúška).
 • Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie podmienky na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne, splnenie základnej podmienky je uchádzač povinný preukázať najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
 • Cudzinci sú prijímaní na fakulty v súlade s § 56 a § 57 zákona o vysokých školách.
 • Štandardná dĺžka bakalárskeho štúdia je tri roky a absolventi získajú titul „bakalár“ („Bc.“).
 • Predbežné výsledky prijímacieho konania budú zverejňované prostredníctvom akademického informačného systému UKF.
 
 
PRIJÍMACIE KONANIE NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
 
Prijímacie skúšky sa konajú v nasledovných študijných programoch:
Pozvánka na prijímaciu skúšku bude riadne prihláseným uchádzačom zaslaná najneskôr 1 mesiac pred konaním prijímacej skúšky. V pozvánke bude uvedený deň a hodina, kedy sa má uchádzač dostaviť na prijímaciu skúšku;
 
Bodový výsledok (prijímacej) talentovej skúšky a dokladovaných aktivít súvisiacich so zvoleným študijným programom je určujúci pri prijímaní študentov na štúdium študijných programov, v ktorých sa koná prijímacia skúška.
Ak sa uchádzač nezúčastní niektorej z určených častí prijímacej skúšky (talentová skúška, písomná skúška, ústny rozhovor a pod.), prijímacie konanie bude skončené. Vyhodnocovanie písomných častí prijímacieho konania je anonymné.
Náhradný termín prijímacích skúšok nie je možný.
 
V študijných programoch, v ktorých sa nekoná prijímacia skúška, bude poradie uchádzačov na prijatie zostavené na základe výsledkov štúdia zo strednej školy (priemer známok na koncoročných vysvedčeniach za 2. a 3. ročník SŠ, resp. 6. -7. ročník osemročného gymnázia, v prípade nadstavbového štúdia za 3.roč. zo štúdia študijného odboru a za 1.roč. z maturitného štúdia) a aktivít na strednej škole alebo mimoškolských aktivít súvisiacich so zvoleným študijným programom (vysvedčenie o absolvovaní ZUŠ, diplomy z medzinárodných a domácich súťaží, mimoškolských aktivít, certifikáty a pod.) - ak budú dokladované v prihláške).
Uchádzač môže získať maximálne 50 bodov, z toho 40 bodov za výsledky štúdia na strednej škole  a 10 bodov za aktivity na strednej škole alebo mimoškolské aktivity súvisiace so zvoleným študijným programom (v kombinačnom štúdiu 5 bodov za každý kombinačný predmet).
 
Bodové hodnotenie prideľované za prospech na strednej škole pri prijímaní na bakalárske štúdium:
Dolná hranica priemeru Horná hranica priemeru Body
1,00 1,19 40
1,20 1,39 35
1,40 1,59 30
1,60 1,79 25
1,80 1,99 20
2,00 2,19 15
2,20 2,39 10
2,40 0
 
Ak záujem o študijný program nebude prekročený viac ako o 20% predpokladaného počtu prijatých, dekan fakulty môže rozhodnúť o prijatí uchádzačov bez určenia poradia prihlásených uchádzačov.
Hodnotenie výsledkov umožní výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností a zručností tak, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi pre štúdium (v zmysle ods. 1 § 57 Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Predbežné výsledky prijímacieho konania budú zverejňované prostredníctvom akademického informačného systému. O konečnom výsledku prijímacieho konania budú uchádzači informovaní písomne rozhodnutím dekana fakulty do 30 dní od overenia podmienok prijatia na štúdium.
Uchádzačom odporúčame sledovať informácie k prijímaciemu konaniu na webovom sídle fakulty: www.pf.ukf.sk
 
Vysvetlivky:
Pre štúdium cudzieho jazyka sa predpokladá jeho znalosť na úrovni B1.
Pedagogická fakulta UKF v Nitre si vyhradzuje právo neotvoriť:
 • študijný program v dennej forme, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov,
 • študijný program v externej forme, na ktorý sa neprihlási určený počet záujemcov,
 • študijný program, kde pri prijímacom konaní nebudú uchádzačmi splnené minimálne nároky talentovej, resp. prijímacej skúšky.
 
 
POSTUP PRI PODÁVANÍ  E-PRIHLÁŠKY
Uchádzač o štúdium sa prihlasuje vyplnením a uložením prihlášky v elektronickej podobe v  informačnom systéme UKF a prikladá všetky prílohy vo formáte PDF.  
 
E - prihláška musí obsahovať:
  • vlastnoručne podpísaný životopis (scan príloha);
  • výsledky štúdia na strednej škole, ktoré môže uchádzač dokladovať nasledovnými spôsobmi:
  • prevziať známky z elektronickej žiackej knižky,
  • vypísať známky zo všetkých koncoročných vysvedčení zo strednej školy a priložiť scan všetkých vysvedčení, tak aby bola jasne viditeľná pečiatka školy, ktorá doklad vydala;
  • vypísať aritmetické priemery z koncoročných známok za jednotlivé ročníky SŠ;
  • zahraniční uchádzači musia ako scan prílohu uložiť úradne overenú kópiu prekladu vysvedčení zo strednej školy do slovenského jazyka a prevod známok (za posledné dva ročníky, ktoré predchádzajú maturitnému ročníku) do slovenskej klasifikačnej stupnice. Viac informácií na: https://www.minedu.sk
 • ďalšie prílohy podľa zvoleného študijného programu:
 • uchádzač o štúdium programu učiteľstvo hudobného umenia v nasledujúcich špecializáciách – hudba (klavír, spev, organ, akordeón, klarinet, flauta, husle, gitara), hudobnodramatická tvorba, zvuková tvorba – môže k E-prihláške vo forme scanu ako prílohy doložiť doklady o interpretačných a iných umeleckých aktivitách, úspechoch alebo členstvách v speváckych zboroch, komorných, divadelných či iných súboroch súvisiacich so zvoleným študijným programom (potvrdenia o praxi, certifikáty, potvrdenie o SOČ, diplomy o absolvovaných umeleckých súťažiach a pod.) Na talentovú prijímaciu skúšku uchádzač o štúdium spevu v jednopredmetovom i kombinačnom štúdiu prinesie k nahliadnutiu potvrdenie od foniatra, ktoré dokladuje funkčný a zdravý hlas. Dané potvrdenie bude zohľadnené v celkovom hodnotení výsledkov talentovej skúšky. (Potvrdenie nesmie byť staršie ako mesiac, preto odporúčame objednať sa na foniatriu s väčším časovým predstihom).
 • Pre štúdium cudzieho jazyka sa predpokladá jeho znalosť na úrovni B1.
 
Uchádzač sa môže prihlásiť aj na viac študijných programov.
Na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program.
 
Prihláškou na študijné programy Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii hudobné umenie, pedagogika, technika, výtvarné umenie a jedného z programov: 
 • biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety sa uchádzač prihlasuje na Fakultu prírodných vied a informatiky UKF.
Prihláškou na študijné programy Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii programu hudobné umenie, pedagogika, technika, výtvarné umenie a jedného z programov: 
 • maďarský jazyka a literatúra sa uchádzač prihlasuje na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF
Uchádzačom o štúdium so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním E-prihlášky kontaktovať univerzitného koordinátora študentov so špecifickými potrebami. Email: http://www.centrumpodpory.pf.ukf.sk/.
Neúplné prihlášky nebudú akceptované!
 
 
POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE
 
25,-€ za elektronickú prihlášku podanú na jeden študijný program prostredníctvom akademického  informačného systému UKF alebo cez Portál VŠ.
Poplatok za prijímacie konanie je potrebné uhradiť najneskôr do troch dní od uloženia prihlášky v informačnom systéme. Platobné údaje generuje systém po uložení prihlášky. 
Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia.
Platbu možno zrealizovať online, internet bankingom alebo bezhotovostným platobným príkazom prostredníctvom banky.
Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000073068/8180
Kód banky 8180
IBAN: SK76 8180 0000 0070 0007 3068
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
Zo zahraničia: BIC – Beneficiary ́s Bank Code: SUBASKBX
Variabilný symbol: pri e-prihláške informačný systém generuje variabilný symbol automaticky
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača
Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom (napr. internetbanking), nie poštou
 
ADRESA FAKULTY:
Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská  4, 949 01 Nitra
tel. +421 37 6408 214, +421 37 6408 217        
e-mail:
 
 

 
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM
 
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY
 • do 10. augusta 2023
DENNÉ ŠTÚDIUM:  
Šport a rekreácia  
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry  
Učiteľstvo hudobného umenia  
Učiteľstvo techniky  
Výtvarná edukácia  
Vzdelávanie dospelých a poradenstvo  
   
Učiteľstvo akademických predmetov v ľubovoľnej kombinácii študijných programov na PF:  
anglický jazyk a literatúra, hudobné umenie, pedagogika, psychológia, technika, telesná výchova, výtvarné umenie;  
   
Učiteľstvo akademických predmetov v ľubovoľnej kombinácii študijných programov s ďalšími fakultami UKF:  
anglický jazyk a literatúra, hudobné umenie, pedagogika, psychológia, technika, telesná výchova, výtvarné umenie a jedného z programov: 
· biológia, ekológia, estetická výchova, etická výchova, fyzika, geografia, história, chémia, informatika, maďarský jazyka a literatúra, matematika, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, odborné ekonomické predmety, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, románske jazyky a literatúra, výchova k občianstvu,
 
   
EXTERNÉ ŠTÚDIUM: Ročné školné
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 950,-€
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 900,-€
Učiteľstvo techniky 850,-€
Vzdelávanie dospelých a poradenstvo 700,-€
 
 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU A PODMIENKY PRIJATIA
Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre zverejňuje v zmysle § 56 a § 57 Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovné podmienky prijatia na vysokoškolské štúdium v magisterskom stupni štúdia s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi:
 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.
 • Štandardná dĺžka magisterského štúdia v dennej i externej forme je dva roky a absolventi získajú titul „magister“ („Mgr.“).
 • Cudzinci sú prijímaní na fakulty v súlade s § 56 a § 57 zákona o vysokých školách.
 • Predbežné výsledky prijímacieho konania budú zverejňované prostredníctvom akademického informačného systému UKF.
 
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium:
Pedagogická fakulta UKF v Nitre k ďalším podmienkam prijatia na magisterské štúdium v jednotlivých študijných programoch zaraďuje:
 • ŠP šport a rekreácia - ukončenie bakalárskeho štúdia študijného programu šport a rekreácia;
 • ŠP učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (jednopredmetové) - ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, pričom podmienkou je absolvovaná bakalárska štátna skúška z anglického jazyka;
 • ŠP učiteľstvo hudobného umeniaukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, ukončenie umeleckých a umelecko-výchovných študijných programov orientovaných na hudobné, hudobnodramatické a zvukové umenie;
 • ŠP učiteľstvo pre primárne vzdelávanieukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika alebo v obsahovo príbuznom študijnom programe;
 • ŠP výtvarná edukácia - ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe výtvarná edukácia, učiteľstvo výtvarného umenia alebo v obsahovo príbuznom študijnom programe;
 • ŠP vzdelávanie dospelých a poradenstvo - ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, príp. v inom obsahovo príbuznom študijnom programe,
 • ŠP učiteľstvo techniky - ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe učiteľstvo techniky, učiteľstvo praktickej prípravy alebo v obsahovo príbuznom študijnom programe;
 • ŠP učiteľstvo hudobného umenia v kombináciiukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v študijnom programe učiteľstvo hudobného umenia alebo v obsahovo relevantnom študijnom programe;
 • ŠP učiteľstvo pedagogiky v kombinácii – ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe učiteľstvo pedagogiky v kombinácii;
 • ŠP učiteľstvo psychológie v kombináciiukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe učiteľstvo psychológie v kombinácii;
 • ŠP učiteľstvo techniky v kombináciiukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe učiteľstvo praktickej prípravy alebo učiteľstvo techniky, prípadne obsahovo príbuznom študijnom programe;
 • ŠP učiteľstvo telesnej výchovy v kombináciiukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe učiteľstvo telesnej výchovy,
 • ŠP učiteľstvo výtvarného umenia v kombináciiukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe učiteľstvo výtvarného umenia alebo v obsahovo príbuznom študijnom programe;
 • ŠP učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe učiteľstvo anglického jazyka a literatúry.
PRIJÍMACIE KONANIE NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM
 
Pri prekročení predpokladaného počtu prijatých uchádzačov poradie vytvorené na základe študijných výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcom stupni štúdia (1.-4. semester).
Ak záujem o študijný program nebude prekročený viac ako o 20% predpokladaného počtu prijatých, dekan fakulty môže rozhodnúť o prijatí uchádzačov bez určenia poradia prihlásených uchádzačov,
 
Pedagogická fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program v dennej forme, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov a študijný program v externej forme, na ktorý sa neprihlási určený počet záujemcov.
O výsledku prijímacieho konania budú uchádzači informovaní rozhodnutím dekana.
Uchádzačom odporúčame sledovať informácie k prijímaciemu konaniu na webovom sídle  www.pf.ukf.sk.
Hodnotenie výsledkov umožní výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopnosti tak, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi pre štúdium (v zmysle ods. 1 § 57 Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 
POSTUP PRI PODÁVANÍ  E-PRIHLÁŠKY
 
Uchádzač o štúdium sa prihlasuje vyplnením a uložením prihlášky v elektronickej podobe v  informačnom systéme UKF a prikladá všetky prílohy vo formáte PDF.  
 
E - prihláška musí obsahovať:
 • vlastnoručne podpísaný životopis (scan príloha);
 • doklad o výsledkoch bakalárskeho štúdia - uchádzač z inej VŠ k E-prihláške uloží ako scan prílohu vysokou školou potvrdený výpis výsledkov z 1. a 2. ročníka bakalárskeho, resp. magisterského (spojeného) štúdia s váženým študijným priemerom,
 • uchádzač z UKF vypíše do prihlášky vážený študijný priemer za 1. a 2. ročník bakalárskeho štúdia (údaje z AIS),
 • uchádzač o magisterský študijný program, ktorý ukončil štúdium bakalárskeho programu skôr ako v roku 2023, doloží k E-prihláške scan prílohu diplomu, vysvedčenia a dodatku k diplomu o absolvovaní bakalárskeho študijného programu.
 • zahraničný uchádzač doloží overenú kópiu prekladu výsledkov v predchádzajúcom stupni štúdia alebo diplomu, vysvedčenia a dodatku k diplomu a rozhodnutie o uznaní stupňa vzdelania vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo doklad o vysokoškolskom vzdelaní prvého alebo druhého stupňa a rozhodnutie o uznaní vzdelania v príslušnom odbore vydanom vysokou školou v Slovenskej republike (okrem uchádzačov z Českej republiky),
 • zahraničný uchádzač o študijný program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie musí preukázať ovládanie slovenského jazyka doložením certifikátu ovládania slovenského jazyka na úrovni B2 (ako scan príloha);
Uchádzač sa môže prihlásiť aj na viac študijných programov.
Na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program.
 
Prihláškou na študijné programy Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii: anglický jazyk a literatúra, hudobné umenie, pedagogika, psychológia, technika, telesná výchova, výtvarné umenie a jedného z predmetov: 
 • biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety sa uchádzač prihlasuje na Fakultu prírodných vied a informatiky UKF.
Prihláškou na študijné programy Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii: hudobné umenie, pedagogika, psychológia, technika, telesná výchova, výtvarné umenie a jedného z predmetov: 
 • maďarský jazyka a literatúra sa uchádzač prihlasuje na Fakultu stredoeurópskych štúdií UKF.
Uchádzačom o štúdium so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním E-prihlášky kontaktovať univerzitného koordinátora študentov so špecifickými potrebami. Email: http://www.centrumpodpory.pf.ukf.sk/.
 
Neúplné prihlášky nebudú akceptované!
 
 
POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE
 • 25,-€ za e-prihlášku podanú na jeden študijný program prostredníctvom akademického informačného systému UKF alebo cez Portál VŠ.
 • Poplatok za prijímacie konanie je potrebné uhradiť najneskôr do troch dní od uloženia prihlášky v informačnom systéme. Platobné údaje generuje systém po uložení prihlášky.
 • Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia.
 • Platbu možno zrealizovať online, internet bankingom alebo bezhotovostným platobným príkazom prostredníctvom banky.
 
Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000073068/8180
Kód banky 8180
IBAN: SK76 8180 0000 0070 0007 3068
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
Zo zahraničia: BIC – Beneficiary ́s Bank Code: SUBASKBX
Variabilný symbol: pri e-prihláške informačný systém generuje variabilný symbol automaticky
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača
Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom (napr. internetbanking), nie poštou
 
ADRESA FAKULTY:
Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4, 949 01 Nitra
tel. +421 37 6408 214, +421 37 6408 217        
e-mail:

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem