Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2023

 
Čas: 9:00 – 12:00
Miesto: Dražovská 4, budova PF UKF
 
09:00h
Prezentácia študijných programov a možností štúdia na PF UKF v Nitre, Učebňa D-1 (prízemie)
10:00h
AUDIT/Zima 2023 – vernisáž výstavy študentských prác v Galérii Univerzum PF UKF, kurátor výstavy doc. Mgr. Jozef Baus, (budova PF UKF, Galéria univerzum PF UKF - suterén)
 
Čas: 10:00 – 12:00
Miesto: Dražovská 4, učebňa 219, 2. poschodie
 
10:00 – 10:20
Who is a good English teacher? (Aký je dobrý učiteľ angličtiny?)
Vedie: doc. Mgr. Elena Kováčiková, PhD.
10:20 – 10:40
Around the World - program Erasmus+ pre študentov
Vedie: Mgr. Zuzana Sándorová, PhD.
10:40 – 11:10
Rupi Kaur´s path to self-love – literárny workshop
Vedie: Bc. Rebeka Kováčová, Bc. Renáta Kunová
11:10 – 11:40
Pursue your passions and teach English – kreatívny workshop
Vedie: Daniela Verešová, Terézia Guttenová, Jakub Hlavačka
11:40 – 12:00
Diskusia učiteľov a študentov KAJK s uchádzačmi o štúdium

 
Čas: 10:00 – 12:30
Miesto: Dražovská 4, Pavilón hudby,
 
09:15 – 10:45h a 11:00 – 12:30 h
Workshop – Inštrumentálne činnosti - otvorená hodina zameraná na činnosti spojené s hrou na Orffových nástrojoch, súčasťou ktorej je aj komponovanie elementárnych hudobných foriem a vytvorenie inštrumentálneho sprievodu k riekanke alebo piesni.
Miestnosť: DRG-S05
Vedie: Mgr. art. Zuzana Hubinská, PhD.
10:00 – 11:00h
Workshop – Hudobnodramatická tvorba - prezentácia špecializácie hudobnodramatické umenie študijného programu učiteľstvo hudobného umenia a workshop o hudobnodramatickej tvorbe – problematika výstavby inscenačného tvaru, výber a klasifikácia inscenačných metód a podobne.
Miestnosť: DRG-110
Vedie: Mgr. Ladislav Tischler, PhD.
10:00 – 12:00h
Workshop – Práca so zvukom - prezentácia špecializácie zvuková tvorba študijného programu učiteľstvo hudobného umenia a workshop o možnostiach práce so zvukom (praktické ukážky nahrávania, úpravy, strihu a editácie zvuku).
Miestnosť: DRG-106
Vedie: doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD.
10:00 – 12:00h
Workshop – Nonartificiálny spev - Otvorená hodina sólového spevu nonartificiálneho zamerania. V prípade záujmu individuálna konzultácia uchádzačmi pripravených muzikálových a filmových piesní.
Miestnosť: DRG-111
Vedie: Mgr. Ivana Lacková
10:30 – 12:00h
Workshop – Spev - otvorené hodiny spevu. V prípade záujmu uchádzačov individuálne konzultácie zamerané na technické a výrazové stvárnenie pripravených skladieb, resp. konzultáciu k výberu hudobného materiálu k prijímacím skúškam.
Miestnosť: DRG-109
Vedie: doc. Mgr. Jana Pastorková, ArtD.
11:00 – 12:30h
Workshop – Zborový spev a vedenie zboru - otvorená hodina zameraná na prácu so speváckym telesom z pohľadu zbormajstra– ovládanie bazálnych princípov hlasovej rozcvičky a hlasovej výchovy u speváckeho zboru, navrhnutie základného rámca a logickej výstavby zborovej skúšky, naštudovanie vokálnej skladby, ovládanie základných dirigentských schém a podobne. V prípade záujmu sa uchádzači môžu zúčastniť v poobedňajších hodinách (14:45 – 16:15 h, DRG-001B) nácviku speváckeho zboru.
Miestnosť: DRG-101
Vedie: Mgr. art. Marek Štrbák, PhD.

 
Čas: 09:30 – 12:00
Miesto: Dražovská 4, priestory KPG, 3. poschodie
 
09:30 – 12:00
- Cyklická prezentácia študijných programov zabezpečovaných Katedrou pedagogiky s možnosťou diskusie s členmi katedry o možnostiach štúdia.
- Možnosť neformálnej diskusie s doktorandmi a študentmi o štúdiu a študentskom živote na katedre.
- Prezentácia učebných plánov ponúkaných študijných programov.
- Prezentácia možností štúdia v zahraničí prostredníctvom študentských mobilít.
- Možnosť prehliadky učební a účasť na prebiehajúcich prednáškach a seminároch.

 
Čas: 10:00 – 12:00
Miesto: Dražovská 4, učebňa 406, 4. poschodie
 
10:00 – 14:00
Panelová prezentácia Katedry pedagogickej a školskej psychológie a voľná diskusia s prítomnými členmi katedry a študentmi.
(prízemie, foyeur PF UKF).
11:00 – 12:00
Workshop - Efektívne učenie - workshop je určený záujemcom o štúdium učiteľstva psychológie v kombinácii, ktorí sa interaktívnou formou oboznámia s problematikou efektívneho učenia. Záujemcovia budú mať možnosť zoznámiť sa s rôznymi stratégiami a postupmi, ktoré im pomôžu zefektívniť a uľahčiť ich vlastnéučenie sa.
 
Vedie: PaedDr. Lucia Sűttö, PhD. a Mgr.Lucia Rapsová, PhD.

 
Čas: 10:00 – 12:00 (prezenčne), 13:00 – 14:00 (online)
Miesto: Dražovská 4, priestory KTIT
 
10:00 – 11:30
Workshop 1 – Vzdelávanie v technike - technológie spracovania technických materiálov, prezentácia moderných technológií výučby s podporou IKT, ukážky laboratórnych cvičení a zaujímavostí a špecifík jednotlivých študijných programov, prezentácia experimentov, prezentácia edukačných a vedecko-výskumných aktivít katedry spojená s multimediálnou prezentáciou katedry; úprava digitálnej fotografie v online prostredí, možnosti využitia moderných online nástrojov na úpravu digitálnej fotografie.
10:00 – 11:30
Workshop 2 – Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce - špecifiká študijného programu VDB, prezentácia experimentov v oblasti bezpečnosti práce, ukážky výučby v študijnom programe Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce, prezentácia edukačných a vedecko-výskumných aktivít katedry v oblasti BOZP spojená s multimediálnou prezentáciou katedry, zapojenie študentov do výskumnej práce a práca s interaktívnou tabuľou;
13:00 – 14:00
Webináre
- online - Úprava digitálnej fotografie v online prostredí
Vedie: Mgr. Miroslav Šebo, PhD.
- online - Tvorba grafických návrhov v online aplikácii Canva
Vedie:Mgr. Erik Krajinčák

 
Čas: 10:00 – 12:00
Miesto: Dražovská 4, učebňa D3, prízemie PF a priestory KTVŠ, Tr. A. Hlinku 1
 
10:00 a 11:30
Prezentácia možností štúdia na KTVŠ – špecifiká študijných programov Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii a Šport a rekreácia ako prípravy budúcich učiteľov a odborníkov v oblasti športu, ukážky výučby a uplatnenia absolventov, prezentácia výskumných projektov a možností vedeckého rastu (Bc., Mgr., PaedDr., PhD.) na KTVŠ PF UKF. Prezentácia
10:00 – 12:00
Informačno - konzultačný stánok pre záujemcov o štúdium na KTVŠ PF UKF spojený s ukážkami diagnostiky vybraných ukazovateľov v telesnej výchove a športe
10:00 – 12:00
Prezentácia priestorov Katedry telesnej výchovy a športu PF UKF v Nitre (priestory KTVŠ, Tr. A. Hlinku 1).

 
Čas: 10:00 – 12:00
Miesto: Dražovská 4, 5. poschodie
 
10:00
AUDIT/Zima 2023 – vernisáž výstavy študentských prác v Galérii Univerzum PF UKF, kurátor výstavy doc. Mgr. Jozef Baus, (budova PF UKF, Galéria univerzum PF UKF - suterén)
10:00 – 12:00
Voľný vstup do učební s prebiehajúcou výučbou (5. poschodie):
10:00 – 12:00
Architektúra textilu, vyučujúci doc. akad. mal Daniel Szalai, malý ateliér (DRB-511)
10:45 – 12:00
Kresba portrét, vyučujúci doc. Mgr. Jozef Baus, veľký ateliér (DRB-512)
11:00 – 12:00
Základy výtvarnej kultúry, vyučujúci Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD., ateliér PEP (DRB-519)

 

Dostaneš sa k nám MHD 1, 2, 9 (zastávka Amfiteáter). Platba študenta bankomatovou kartov priložením na terminál po nastupe - 0,30 €.

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem