Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Zápis študentov do ďalšieho roku štúdia 2021

Pokyny k elektronickému zápisu študentov PF UKF do ďalšieho roku štúdia na akademický rok 2021/2022
 
Termín: od 1. – 31.8.2021
Elektronický zápis sa realizuje prostredníctvom Akademického informačného systému (návod)
Do ďalšieho roku štúdia (vyššieho ročníka) sa môže v zmysle čl. 10 ods. 2 Študijného poriadku UKF sa zapísať študent denného a externého štúdia, ktorý splnil všetky podmienky vyplývajúce zo študijného programu a získal minimálne 1/2-icu štandardnej záťaže daného študijného programu.
 
Postup realizácie elektronického zápisu, v ktorom študent potvrdzuje:
  1. pokračovanie v štúdiu v AR 2021/2022
  2. správnosť svojich osobných údajov, prípadne zaeviduje zmeny v osobných údajoch,
  3. potvrdzuje ukončenie elektronického zápisu, kliknutím na tlačidlo DOKONČIŤ ELEKTRONICKÝ ZÁPIS. Po potvrdení a dokončení elektronického zápisu už nie je možné vykonávať žiadne zmeny v zápisnom liste!
Po ukončení zápisu (po 31.8.2021) študijné oddelenie skontroluje vykonanie elektronického zápisu a zrealizuje prevzatie zápisového listu, na základe ktorého bude študent riadne zapísaný na AR 2021/2022.
 
Zapisovanie predmetov bude prístupné podľa informácii v oznamoch na www.pf.ukf.sk.
 
 
UPOZORNENIA
 
Študent, ktorý v akademickom roku 2021/2022 prekračuje štandardnú dĺžku štúdia, alebo ktorý súbežne študuje na inej vysokej škole a rovnako tak študent externého štúdia, je povinný  v zmysle § 71 vysokoškolského zákona č. 131/2002 zaplatiť školné. Prvú splátku školného je potrebné uhradiť najneskôr ku dňu elektronického zápisu, resp. v zmysle Vnútorného predpisu UKF č. 54/2020 o školnom a poplatkoch na akademický rok 2021/2022 do 15.8.2021!
Predpis školného najdete v AIS - "Neuhradené poplatky".
 
Vo výnimočnom prípade môže študent využiť možnosť náhradného termínu zápisu v dňoch 13.-14. 9.2021.  
 
Ak študent nevykoná elektronický zápis do vyššie uvedených termínov alebo sa po doručení výzvy  v určenej lehote nedostaví k zápisu a ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty pre dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis, deň do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia, alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium (§ 66 ods. 4 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení). Zanechaním štúdia sa štúdium študenta skončí (§ 66 ods. 1 písm. a) zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení).
 
Potvrdenia o návšteve školy (je možné vytlačiť z AIS podľa návodu) a prípadné ďalšie doklady bude možné potvrdiť cez úradné hodiny na študijnom oddelení počas úradných hodín. Úradné hodiny študijného oddelenia sú zverejnené na web sídle PF UKF v Nitre.
 
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem