Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Zápis do 1. ročníka Mgr. 2021

Pokyny k elektronickému zápisu do prvého ročníka Mgr. štúdia na akademický rok 2021/2022
Termín: 1. - 31. 8. 2021
 
Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v záujme chrániť študentov pred šírením koronavírusu realizuje zápisy študentov na akademický rok 2021/2022 bezkontaktne, t. j. elektronicky.
Prihlasovacími údajmi z rozhodnutia o prijatí sa prihlásite do Akademického informačného systému (ďalej len „AIS“). Po prihlásení je potrebné:
  1. Vytvoriť elektronický zápis (kliknúť na ikonu) - (návod),
  2. Vytlačiť z AIS zápisový list a vlastnoručne podpísať (v pravom dolnom rohu),
  3. Vytlačiť z AIS čestné vyhlásenie študenta, vyplniť aktuálne údaje a vlastnoručne podpísať.
Najneskôr do 3.septembra 2021 zašlite poštou na študijné oddelenie fakulty nasledovné dokumenty:
  1. vytlačený a podpísaný zápisový list
  2. vytlačené a podpísané čestné vyhlásenie študenta
  3. absolventi všetkých fakúlt UKF kópiu diplomu (nemusí byť overená)
  4. absolventi iných vysokých SR úradne overené doklady (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu
  5. v prípade uchádzačov z iných fakúlt UKF a z iných vysokých škôl SR, ktorí vykonajú ŠS v augustovom opravnom termíne potvrdenie o ukončení bakalárskeho štúdia
  6. v prípade uchádzača, ktorý absolvoval prvý  stupeň vysokoškolského vzdelania v zahraničí (mimo ČR) je okrem uvedených dokladov aj rozhodnutie o uznaní dokladov v SR.
Bez zaslaných dokladov úplný zápis nebude možný.
 
Na základe zaslaných dokumentov Vám študijné oddelenie zrealizuje úplný zápis v AIS a následne Vám budú zaslané potvrdenia o návšteve školy pre úradné účely doporučenou poštou v septembri.
Absolventom iných vysokých škôl (iných ako UKF) bude zaslaný doporučenou poštou aj preukaz študenta ISIC (už aktivovaný na využívanie funkcionalít).
Začiatok výučby na UKF v zimnom semestri je plánovaný od 20. septembra 2021.
Odporúčame Vám priebežne sledovať informácie zverejňované na web sídle fakulty ako i svoje emailové schránky, kde budú zverejňované informácie ohľadom inštruktáže k práci s Akademickým informačným systémom, k tvorbe rozvrhov a práci s ďalšími informačnými systémami univerzity.  
Informácie o možnosti nástupu na ubytovanie v študentských domovoch UKF odporúčame sledovať na web sídle univerzity a Študentského domova UKF (www.ukf.sk).
Na komunikáciu so študijným oddelením odporúčame využívať e-mailovú komunikáciu.
  
Kontaktná adresa fakulty:
Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Študijné oddelenie
Drážovská 4
949 01 Nitra

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem