Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Zápis do 1. ročníka Bc. 2021

Pokyny k elektronickému zápisu do prvého ročníka Bc. štúdia
na akademický rok 2021/2022
 
Termín: 1. - 31. 8. 2021
Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v záujme chrániť študentov pred šírením koronavírusu realizuje zápisy študentov na akademický rok 2021/2022 bezkontaktne, t.j. elektronicky.
Prihlasovacími údajmi z rozhodnutia o prijatí sa prihlásite do Akademického informačného systému (ďalej len „AIS“). Po prihlásení je potrebné:
  • Vytvoriť elektronický zápis (kliknúť na ikonu) - (návod),
  • Vytlačiť z AIS zápisový list a vlastnoručne podpísať (v pravom dolnom rohu),
  • Vytlačiť z AIS čestné vyhlásenie študenta, vyplniť aktuálne údaje a vlastnoručne podpísať.
Najneskôr do 3.septembra 2021 zašlite poštou na študijné oddelenie fakulty nasledovné dokumenty:
  • vytlačený a podpísaný zápisový list
  • vytlačené a podpísané čestné vyhlásenie študenta
  • úradne overené maturitné vysvedčenie. V prípade zahraničného študenta je potrebné doručiť okrem úradne overeného maturitného vysvedčenia aj rozhodnutie o uznaní dokladu o úplnom strednom vzdelaní alebo strednom odbornom vzdelaní vydaný okresným úradom v SR.
Bez zaslaných dokladov úplný zápis nebude možný.
Na základe zaslaných dokumentov Vám študijné oddelenie zrealizuje úplný zápis v AIS a následne Vám bude zaslaný doporučenou poštou preukaz študenta (už aktivovaný na využívanie funkcionalít) a potvrdenia o návšteve školy pre úradné účely doporučenou poštou v septembri. Potvrdenie o navšteve školy si po úplnom zápise môže študent vytlačiť aj z AIS.
U študentov externého štúdia je podmienkou úplného zápisu uhradenie školného podla pokynov uvedečných v rozhodnutí.
 
Začiatok výučby na UKF v zimnom semestri je plánovaný od 20. septembra 2021.
Odporúčame Vám priebežne sledovať informácie zverejňované na web sídle fakulty ako i svoje emailové schránky, kde budú zverejňované informácie ohľadom inštruktáže k práci s Akademickým informačným systémom, k tvorbe rozvrhov a práci s ďalšími informačnými systémami univerzity (september).  
Informácie o možnosti nástupu na ubytovanie v študentských domovoch UKF odporúčame sledovať na web sídle univerzity a Študentského domova UKF (www.ukf.sk).
Na komunikáciu so študijným oddelením odporúčame využívať e-mailovú komunikáciu.
 
Technické problemy rieste:
 
Kontaktná adresa fakulty:
Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Študijné oddelenie
Drážovská 4
949 01 Nitra
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem