Ohajoby dizertačných prác

Pedagogická fakulta UKF v Nitre oznamuje konanie verejných obhajob dizertačných prác:  

3. júla 2015

Študijný odbor: študijný program
1.1.10 Odborová didaktika: didaktika hudby

Miesto konania: zasadacia miestnosť dekana, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra

10:00 h
Mgr. art. Daniela Evjáková:     „Využitie režijných postupov a prostriedkov pri tvorbe študentskej hudobno-dramatickej inscenácie“
        autoreferát    

12.00 h
Mgr. Viktória Nagyová:    „Práca s hlasom v hudobno-dramatickej výchove“
        autoreferát

S dizertačnými prácami doktorandov sa môžete oboznámiť na Oddelení pre vedu a výskum PF UKF, Dražovská cesta 4, Nitra.