Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Štátne skúšky na PF UKF v Nitre

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu na Slovensku a v snahe zabrániť šíreniu COVID 19 sa budú štátne skúšky na PF UKF v Nitre v akademickom roku 2020/2021 konať dištančnou formou prostredníctvom videokonferenčného systému UKF (MEET).
Nasledovné inštrukcie k organizácii a priebehu štátnych skúšok na PF UKF boli sformulované v súlade s platnou legislatívou, s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, príkazmi rektora UKF, boli prerokované vo Vedení PF UKF, Kolégia dekana PF UKF ako aj s legitímnym zastúpením študentskej časti Akademickej obce PF UKF.
 
Východiská:
 • Štátne skúšky (ďalej len ŠS) budú prebiehať bez fyzickej prítomnosti študenta a účastníka ďalšieho vzdelávania (ďalej len „študent“) dištančnou formou prostredníctvom videokonferenčného systému UKF (MEET).
 • Štátne skúšky budú organizované v termínoch:
Bc. stupeň štúdia od          27. mája 2021 – 09. júna 2021
Mgr. PPSVaZ  štúdia od    19. mája 2021 – 24. mája 2021
Mgr. stupeň štúdia od        20. mája 2021 – 02. júna 2021
RŠ                                     20. mája 2021 – 02. júna 2021     
DPŠ                                   27. mája 2021 – 09. júna 2021
 • Opravné termíny ŠS v AR 2020/21 budú od 25. augusta - 27. augusta 2021.
 • Jednotlivé skúšobné komisie ŠS budú zasadať v priestoroch PF UKF, konkrétne v hlavnej budove PF UKF a v Pavilóne hudby na Dražovskej 4. V uvedených priestoroch budú pre prácu skúšobnej komisie vyhradené priestorovo väčšie miestnosti, v ktorých bude pripravená potrebná výpočtová technika pre zabezpečenie videokonferenčného spojenia.
 • Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch sa môže člen štátnicovej komisie pripájať do videokonferenčného systému z domáceho prostredia. Žiadosť o pripojenie z domáceho prostredia posudzuje a výnimku udeľuje vedúci pracoviska.
 • Pokiaľ študent nemá v domácom prostredí potrebné technické vybavenie, nemá vhodné podmienky, oznámi túto skutočnosť emailom študijnému oddeleniu najneskôr 5 dní pred konaním štátnej skúšky. Pre študentov bez možnosti domáceho pripojenia budú v priestoroch PF vyhradené miestnosti a technika pre videokonferenčnú formu ŠS.
 • V týchto miestnostiach bude zabezpečená dezinfekcia lavíc, klávesnice, kľučiek po každom študentovi a vetranie miestnosti. Študenti musia používať vlastné písacie potreby. Po celý čas konania skúšok je v štátnicovej miestnosti zakázaná konzumácia stravy a nápojov.
 • Technickú podporu videokonferenčnej formy ŠS zabezpečia v priestoroch PF UKF technickí pracovníci dekanátu PF UKF v Nitre (počítač, tlačiareň, kamera, zvuk, a pod.).
 • Link na videokonferenčné spojenie zašle študijné oddelenie najneskôr 8 dní pred konaním štátnej skúšky na mail ukf každému členovi skúšobnej komisie a študentovi zaradenému do komisie.
 • Priebeh ŠS a vyhlásenie výsledkov budú verejné. Z priebehu skúšky bude v zmysle §108e Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách vyhotovený a archivovaný zvukový záznam na zabezpečenom úložisku UKF po dobu troch mesiacov od skončenia krízovej situácie. Zvukový záznam bude možné na požiadanie sprístupniť fyzickej alebo právnickej osobe. Zvukový záznam z priebehu štátnej skúšky zabezpečí zapisovateľ.
 • Členovia štátnicovej komisie ako i študenti, ktorí sa rozhodnú využiť pre ŠS priestory PF UKF, sú povinní dodržiavať protiepidemické opatrenia – prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk, udržiavanie bezpečnej vzdialenosti.
 • Pred začatím ŠS je potrebné zmerať telesnú teplotu členov štátnicových komisií a prítomných študentov.
 • Všetky osoby vstupujúce do budovy PF UKF, skúšajúci i študenti, sú povinní dodržiavať platné nariadenia Úradu verejného zdravotníctva a Covid Automatu a v prípade vyzvania sa preukázať platným dokladom.
Príprava komisie, študenta, technická podpora priebehu ŠS
Študent:
 • Študent sa na štátnu skúšku prihlasuje prostredníctvom AIS najneskôr do konca skúškového obdobia. Dátum a presný čas konania jeho ŠS bude zverejnený v AIS. Poradie študentov, tak ako budú zaradení do komisie, je záväzné. V prípade, ak sa študent rozhodne pripájať z fakulty, číslo učebne určenej na pripojenie bude zverejnené v ais.
 • Najneskôr 8 dní pred konaním ŠS zašle študijné oddelenie študentovi na jeho študentský email link na videokonferenčné spojenie. Študent je povinný priebežne sledovať e-maily, ktoré mu budú zaslané z PF UKF a adekvátne na ne reagovať.
 • Študent je povinný mať počas celej doby ŠS zapnutý mikrofón a kameru nastavenú tak, aby snímala jeho hornú časť tela (nielen tvár). Odporúčame, aby pre spojenie využíval stolový počítač, resp. notebook a káblové pripojenie na internet (nie wifi).
 • Odporúčame študentom zúčastniť sa testovacieho spojenia so zapisovateľom ŠS, ktoré sa uskutoční najneskôr 7 dní pred konaním štátnej skúšky.
 • Odporúčame študentom, aby zapisovateľovi ŠS poskytli svoje telefónne číslo, cez ktoré bude možné študenta kontaktovať v prípade technických problémov.
 
Skúšobná komisia:
 • V každej štátnicovej miestnosti budú nainštalované min. 2 počítače cez ktoré bude možné uskutočniť ŠS prostredníctvom videokonferenčného hovoru.
 • Členovia komisie sú povinní oboznámiť sa so záverečnou prácou študenta a s posudkami na záverečnú prácu cez AIS.
 • Zapisovatelia komisií ŠS sú povinní zrealizovať so študentmi testovacie spojenie, najneskôr 7 dní pred konaním štátnej skúšky.
 • Komisia je povinná každý deň vykonať zmenu v číslovaní poradia otázok. Za prečíslovanie otázok je zodpovedný predseda komisie a o poradí otázok sa vyhotoví písomný záznam, ktorý bude súčasťou protokolu o ŠS. Do protokolu sa zapíše celé znenie otázky (nielen číslo otázky).
 • Predseda komisie zabezpečí administráciu protokolu o štátnej skúške v AIS. Zapisovateľ protokol o ŠS vytlačí a členovia komisie protokol podpíšu. V prípade, ak sa člen komisie pripájal z domáceho prostredia, je povinný podpísať protokol do troch pracovných dní od konania ŠS.
 • Protokol o štátnej skúške odovzdá zapisovateľ na študijné oddelenie.
Priebeh ŠS:
 • Začiatok ŠS je o 8:00 h. Odporúčame, aby sa členovia komisie spojili cez videokonferenčný systém už o 7:45. Študent sa prihlasuje do čakárne videokonferenčnej miestnosti 5 minút pred určeným začiatkom jeho ŠS.
 • Ak sa študent rozhodne využiť na videokonferenčné spojenie miestnosť v priestoroch PF UKF, dostaví sa do miestnosti 10 minút pred konaním skúšky.
 • Po pripojení sa do systému sa študent identifikuje ISIC kartou, ktorú ukáže zreteľne na kameru.
 • Predseda komisie informuje študentov o vytváraní zvukového záznamu v súlade s platnou legislatívou.
 • Ťahanie otázok bude realizované tak, že študent povie číslo a komisia mu prečíta otázku. Číslovanie otázok sa bude denne aktualizovať a bude iné, než je uvedené v AIS.
 • Študent bude mať na prípravu odpovede 5 minút. Komisia zohľadní skrátený čas prípravy. Ak študent využije možnosť prípravy, záber kamery musí snímať jeho pracovný priestor.
 • Po skončení skúšania sa študent odpojí.
 • Po preskúšaní všetkých študentov sa komisia dohodne na výslednom hodnotení (BEZ ZÁZNAMU). Výsledky budú študentom
 • oznámené výlučne cez AiS2.

Riešenie technických a etických problémov počas priebehu ŠS

 • Ak sa počas ŠS preruší videokonferenčné spojenie so študentom, komisia prizve študenta opäť ako posledného v poradí v rovnaký deň.
 • Po úspešnom pripojení si študent vyberá inú otázku a komisia môže pri hodnotení prihliadať na predchádzajúcu odpoveď.
 • Ak sa študentovi nepodarí ani opakovane pripojiť, považuje sa to za dôvod odhlásenia študenta z termínu ŠS. Odhlásenie študenta zrealizuje študijné oddelenie.
 • Ak komisia zistí, že študent porušuje právne predpisy a odhalí neetické správanie, považuje sa to za hrubé porušenie Študijného poriadku UKF a komisia navrhne voči študentovi disciplinárne konanie.
V Nitre, dňa 29.4.2021                                                                                         doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD.
                                                                                                                                      dekan PF UKF v Nitre
 

Potvrdenie a doklady o ukončení štúdia budú úspešným absolventom doručené poštou.

 


 
Na predmety štátnej skúšky sa študent prihlasuje v AIS najneskôr do konca skúškového obdobia:
Študenti bakalárskeho štúdia:    do 15. mája 2021
Študenti magisterského štúdia:  do 07. mája 2021

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem