Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Odovzdávanie Ceny dekana PF UKF za rok 2019

Dekan a predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa (ďalej VR PF UKF) doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. pri príležitosti konania zasadnutia VR PF UKF dňa 29.10.2020 udelil Cenu dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa za rok 2019 zamestnancom a doktorandom PF UKF v Nitre na základe návrhu odbornej komisie na posúdenie návrhov na Cenu dekana PF UKF v Nitre za rok 2019 z 13. októbra 2020 a v súlade s platným Štatútom Ceny dekana PF UKF v Nitre, a to v nasledovných kategóriách:

▪ v kategórii „Cena dekana za domáce publikácie“
PhDr. Petre JEDLIČKOVEJ, PhD. (Katedra pedagogiky PF UKF) za publikovanie vedeckej monografie vydanej v domácom vydavateľstve: „Práca sociálneho pedagóga a školského špeciálneho pedagóga so žiakmi s problémovým správaním“. Nitra: UKF, 2019. 170 s. ISBN978-80-558-1473-5,

▪ v kategórii „Cena dekana za zahraničné publikácie“
Mgr. Ivane ŠTEFANČÍKOVEJ, PhD. (Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF) za publikovanie vysokoškolskej učebnice vydanej v zahraničnom vydavateľstve: „Selected Topics in Children ́s and Juvenile Literature“. Hradec Králové : Gaudeamus, 2019. 119 p. ISBN 978-80-7435-754-1,

▪ v kategórii „Cena dekana za projektovú činnosť“
PaedDr. Soni GROFČÍKOVEJ, PhD. – vedúca riešiteľka projektu a PhDr. Anne KLIMENTOVEJ, PhD. – zástupkyňa projektu (Katedra pedagogiky PF UKF) za riešenie medzinárodného projektu Erazmus +: Playing-2-gether: Teacher sensitivity as a basis for inclusion in preschool 2017-1-SK01-KA201-035321 (2017 – 2020),

▪ v kategórii „Cena dekana za kultúrnu a umeleckú činnosť“
doc. Mgr. Jane PASTORKOVEJ, ArtD. (Katedra hudby PF UKF) za reprezentáciu PF UKF na umeleckých podujatiach v zahraničí s dôrazom na interpretačný výkon v rámci Musik an der Peterskirche 2019 vo Weilheime an der Teck v Nemecku (9. 06. 2019) a Pfingskonzert Emitte Spiritum tuum v Nerbhausene v Nemecku (10. 06. 2020),

▪ v kategórii „Cena dekana za športovú činnosť“
doc. PaedDr. Jaroslavovi BROĎÁNIMU, PhD. (Katedra telesnej výchovy a športu PF UKF) za vedenie športovcov v atletike na medzinárodných a národných podujatiach, rozhodcovskú a trénerskú činnosť,

▪ v kategórii „Cena dekana za mimoriadne študijné výsledky“
Mgr. Natálii KOVÁČOVEJ, doktorandke 3. ročníka denného štúdia študijného programu športová edukológia (publikovanie domácich (12) a zahraničných (5) publikácií),

▪ v kategórii „Cena dekana za reprezentáciu fakulty“
Bc. Kateřine SÁČKOVEJ, DiS., študentke 1. ročníka denného magisterského štúdia študijného programu učiteľstvo hudobného umenia a anglického jazyka a literatúry za úspešnú reprezentáciu PF UKF na Celostátní interpretační soutěži Pedagogických fakúlt s mezinárodní účastí v Ústí nad Labem, kde získala 1. miesto v I. kategórii Hra na ostatné nástroje – melodram.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!
Vzhľadom na aktuálne opatrenia a obmedzenia vyplývajúce z pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, Cena dekana PF UKF bude oceneným riadne odovzdaná pri najbližšej príležitosti a možnosti uskutočnenia zasadnutia VR PF UKF prezenčnou formou.

Text: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekanka PF UKF pre rozvoj, celoživotné vzdelávanie a medzinárodné vzťahy
Foto: Mgr. Branislav Ziman, DPF UKF

20201029 091613

20201029 092143

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem