Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Current information for ERASMUS+ mobilities

Based on the latest opinion of the European Commission on early termination of student mobility due to the spread of COVID-19, we would like to inform you about the current supplementary instructions:
1) A student who has returned early from mobility is entitled to reimbursement of real travel expenses based on the submitted travel documents.
2) Early termination of mobility due to the spread of COVID-19 is considered a case of force majeure and the student is entitled to at least the part of the grant that corresponds to the actual duration of the mobility, unless agreed otherwise with the school  (signed by the student with the sending school). The EC has also stated that if a student presents proof of pre-paid accommodation, he / she is entitled to reimbursement. In MT, this amount will be added to the Individual support item.
3) New guideline: Demonstratedly completed online study and ECTS credits that are in accordance with the study agreement should, according to the opinion of the European Commission, be recognized by a home university even if the student completes it in Slovakia. The Faculty of Eduacation of the Constantine the Philosopher University in Nitra will allow its students to complete their mobility at the host institution also online and also allow foreign students enrolled in mobility at our faculty in the spring semester 2019/2020 to complete their mobility through online education.
4) The question of entitlement to a grant during online study at a foreign university from Slovakia has not yet been answered by the European Commission. When this happens, we will inform you immediately.
5) If your university insists on ending mobility and continuing studies in Slovakia, the National Agency has no impact on this decision; it is the responsibility of universities.
6) Graduate traineeships: The EC permits an extension of the maximum period until the student can complete a graduate traineeship from 12 to 18 months after graduation.
7) The costs of any compulsory quarantine stay in one of the facilities of the Ministry of the Interior of the Slovak Republic will be recognized as necessary costs for repatriation upon submission of a document (invoice) on payment of the fee in such facility. In MT, include such an item in the individual support item and keep the documents in the student file.
8) In relation to the current situation, the EC extended the deadline for filing an application for the new ECHE (2021-2027) to May 26, 2020.
Updated on  March 20, 2020.
 
Aktuálne informácie pre ERASMUS+ mobility
na základe najnovšieho stanoviska Európskej komisie k predčasne ukončeným študentským mobilitám z dôvodu šírenia COVID-19 si Vás dovoľujeme informovať o aktuálnych doplňujúcich inštrukciách:
1) Študent, ktorý sa predčasne vrátil z mobility, má nárok na uhradenie reálnych cestovných nákladov na základe predložených cestovných dokladov.
2) Predčasné ukončenie mobility z dôvodu šírenia COVID-19 sa posudzuje ako prípad vyššej moci a študentovi náleží minimálne tá časť grantu, ktorá zodpovedá skutočnému trvaniu mobility, ak sa so školou nedohodne inak (píše sa o tom v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory, ktorú podpisuje študent s vysielajúcou školou). EK sa tiež vyjadrila, že ak študent predloží doklad o vopred zaplatenom ubytovaní, má nárok na jeho preplatenie. V MT sa táto suma započíta do položky Individuálna podpora.
3) Nové usmernenie: Preukázateľne absolvované online štúdium a ECTS kredity, ktoré sú v súlade so zmluvou o štúdiu, by mali byť podľa stanoviska Európskej komisie uznané domácou vysokou školou aj v prípade, že ho študent absolvuje na Slovensku. Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre umožní svojim študentom  absolvovať mobilitu na prijímajúcej inštitúcii aj online formou  a taktiež umožní zahraničným študentom, ktorí sú zapísaní na mobilite na fakulte v letnom semestri 2019/2020 absolvovať  ich mobilitu formou online vzdelávania.
4) Otázka nároku na grant počas online štúdia na zahraničnej VŠ zo Slovenska zatiaľ nebola Európskou komisiou zodpovedaná. Keď sa tak stane, budeme Vás o tom ihneď informovať.
5) Ak Vaša vysoká škola trvá na ukončení mobility a pokračovaní v štúdiu na Slovensku, národná agentúra nemá na toto rozhodnutie dosah; je to v kompetencii vysokých škôl.
6) Absolventské stáže: EK povoľuje predĺženie maximálnej doby, dokedy môže študent od ukončenia štúdia absolvovať absolventskú stáž z 12 na 18 mesiacov.
7) Náklady na prípadný povinný karanténny pobyt v niektorom zo zariadení MV SR budú uznané ako nevyhnutné náklady na repatriáciu po predložení dokladu (faktúry) o uhradení poplatku v takomto zariadení. V MT aj takýto náklad zahrňte do položky individuálna podpora a doklady si založte do zložky študenta.
8) V súvislosti s aktuálnou situáciou predĺžila EK termín na podávanie prihlášky na novú ECHE (2021-2027) na 26.5.2020.
Aktualizované dňa 20. marca 2020.

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem