Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady PF UKF v Nitre

Dňa 25. novembra 2019 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa, ktoré bolo organizované pri príležitosti 60. výročia vysokoškolského vzdelávania učiteľov na jej pôde. Fakultná slávnosť nadviazala na oslavy významného jubilea 60-ročnej tradície vysokoškolského vzdelávania, ktoré Univerzita Konštantína Filozofa oslávila v tomto roku. Tá počas šiestich dekád svojej existencie prešla mnohými významnými organizačnými a koncepčnými zmenami, no možno konštatovať, že od založenia Pedagogického inštitútu v roku 1959 po dnešnú Univerzitu Konštantína Filozofa – modernú európsku vysokú školu univerzitného typu, mala a má v centre svojej pozornosti predovšetkým vzdelávanie – kvalitnú vysokoškolskú prípravu budúcich učiteľov. V súvislosti s dnešnou Pedagogickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa vzhľadom na jej zameranie a organizačné súčasti, je známe, že väčšina jej katedier si odvíja svoju históriu od roku 1959. 60. výročie vysokoškolského vzdelávania budúcich učiteľov na väčšine pracovísk Pedagogickej fakulty UKF bolo vhodnou príležitosťou osláviť toto významné jubileum spolu s osobnosťami, ktoré stáli pri zrode tejto inštitúcie, ale aj s tými, ktorí významne prispeli k jej formovaniu a rozvoju počas šesťdesiatročnej histórie.

Na oslavách, ktoré sa konali v priestoroch Študentského doma UKF Nitra a Synagóge v Nitre, sa zúčastnilo približne 120 pozvaných hostí, súčasní a bývalí akademickí funkcionári – prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor UKF, Sen. h. c. prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc., Rector Emeritus, prorektori UKF – doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie, prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť, štatutárna zástupkyňa, PhDr. Martina Pavlíková, PhD., prorektorka pre medzinárodné vzťahy, doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci, kvestorka Ing. Ľubica Ehrenholdová, dekani fakúlt UKF – prof. RNDr. František Petrovič, PhD., dekan Fakulty prírodných vied, doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD., dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií, doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD., dekanka Filozofickej fakulty a doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD., dekan Pedagogickej fakulty, organizujúcej túto slávnosť. Pre organizátorov bolo cťou privítať na slávnosti bývalých dekanov Pedagogickej fakulty UKF: prof. RNDr. Ondreja Šedivého, CSc., prof. Ing. Tomáša Kozíka, DrSc., doc. PhDr. Ivana Szabóa, CSc. a prof. PhDr. Evu Szórádovú, CSc., ako aj súčasných a bývalých prodekanov fakulty. Mimoriadne si vážime účasť predstaviteľov zahraničných a domácich spolupracujúcich univerzít, slávnostnú atmosféru obohatili svojou prítomnosťou dr. habil. Éva Márkus, dekanka Učiteľskej fakulty Univerzity Eötvös Loránd Tudományegyetem v Budapešti, prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D., dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Hradec Králové v Hradci Králové, prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., dekanka Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, prof. Ing. Roman Gálik, PhD., dekan Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., dekanka Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, doc. RNDr. Edita Partová, CSc., dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, doc. Ing. Viera Peterková, PhD., dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD., dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, doc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD., dekanka Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, a ďalší akademickí funkcionári, ktorí sú zároveň bývalými alebo súčasnými internými a externými členmi Vedeckej rady PF UKF. Na slávnosť prijal pozvanie aj významný vedec v oblasti pedagogiky a psychológie prof. PhDr. Dr. h. c. Miron Zelina, DrSc., z Katedry školskej pedagogiky a psychológie Vysokej školy Dubnický technologický inštitút. Pre organizátorov bolo veľkou cťou a potešením privítať na slávnosti aj bývalých učiteľov Pedagogického inštitútu založeného v roku 1959, pani Adrianu Oravcovú, jednu z prvých pedagogičiek Pedagogického inštitútu od roku 1959 na oddelení telesnej výchovy pri Katedre prírodných vied a pána prof. PhDr. Ing. Jozefa Konôpku, CSc, jedného z prvých pedagógov Pedagogického inštitútu od roku 1959 na Katedre prírodných vied. Pozvanie na slávnosť prijali aj viacerí bývalí aj súčasní pedagogickí, administratívni i technickí pracovníci Pedagogickej fakulty UKF.

Na podujatí vystúpil so slávnostným prejavom prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor UKF, ktorý vyzdvihol význam a dôležité postavenie Pedagogickej fakulty v šesťdesiatročnej histórii dnešnej UKF. Doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD., dekan PF UKF vo svojom slávnostnom príhovore priblížil históriu fakulty v kontexte početných spoločenských a organizačných zmien, ktoré sprevádzali vývoj a formovanie jej dnešnej podoby. Vo svojom prejave venoval pozornosť všetkým dôležitým aspektom fungovania vysokoškolskej inštitúcie vo vzťahu k vzdelávaniu, vede a výskumu, ako aj tvorivej umeleckej činnosti so zreteľom na aktuálne požiadavky spoločenskej praxe. Poďakoval sa všetkým tým, ktorí nejakým spôsobom prispeli k formovaniu a rozvoju fakulty, a tiež ocenil dobre fungujúcu odbornú spoluprácu nielen s univerzitnými pracoviskami a jednotlivými fakultami UKF, ale aj so spolupracujúcimi slovenskými i zahraničnými univerzitami, ktorých prítomnosť na podujatí v zastúpení ich akademických funkcionárov vníma ako vyjadrenie podpory fakulte.

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady PF UKF doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. udelil 16 medailí Pedagogickej fakulty UKF a 60 ďakovných listov za záslužnú činnosť pri budovaní a rozvoji fakulty formou práce v akademických funkciách, člena vedeckej rady a za mimoriadny prínos vo vzdelávacej oblasti, v oblasti vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti, a v oblasti vonkajších vzťahov.

Slávnostné zhromaždenie a zasadnutie organizované pri príležitosti 60. výročia vysokoškolského vzdelávania učiteľov za externých členov Vedeckej rady Pedagogickej fakulty pozdravila príhovorom aj jej externá členka prof. PhDr. Věra Janíková, PhD., vedúca Katedry nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, členka Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UKF od roku 2007 dodnes, a za interných členov Vedeckej rady Pedagogickej fakulty sa slávnostnému zhromaždeniu prihovorila prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc., ktorá je členkou Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UKF už dve desaťročia, t.j. od roku 1999 dodnes.

K slávnostnej atmosfére podujatia významne prispelo aj hudobné vystúpenie Kateřiny Sáčkovej, študentky 3. ročníka bakalárskeho štúdia učiteľstva hudobného umenia a anglického jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre a Mgr. art. Mareka Štrbáka, PhD., pedagóga Katedry hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. V ich podaní odzneli dve časti diela nemeckého barokového hudobného skladateľa Georga Philippa Telemanna: Suita a mol pre flautu a basso continuo TWV 55:2a, časť I. Ouverture a časť V. Rejouissance.

Oslavy 60. výročia vysokoškolského vzdelávania budúcich učiteľov na pôde Pedagogickej fakulty UKF dňa 25. novembra 2019 vyvrcholili sprievodnými kultúrnymi podujatiami – vernisážou výstavy šestnástich súčasných a bývalých tvorivých pracovníkov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF s názvom „Šesťdesiatka“ a komorným koncertom v priestoroch Synagógy v Nitre.

Text: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekan PF UKF pre rozvoj, celoživotné vzdelávanie a medzinárodné vzťahy
 
Fotogaléria 1: Bc. Ľubomír Balko, rektorát UKF – Oddelenie médií
Fotogaléria 2: Mgr. Branislav Ziman, dekanát PF 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem