Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Odovzdávanie Ceny dekana PF UKF za rok 2018

Dekan a predseda Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa (ďalej VR PF UKF) doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. pri príležitosti konania zasadnutia VR PF UKF dňa 26.11.2019 odovzdal Ceny dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa za rok 2018  zamestnancom a doktorandom PF UKF v Nitre v nasledovných kategóriách:
• v kategórii „domáce publikácie“
doc. PaedDr. Petrovi Brečkovi, PhD. a Mgr. Monike Valentovej, PhD. (Katedra techniky a informačných technológií) za publikáciu:
Brečka, P., Valentová, M. 2018. Stratégie výučby s podporou IKT
v technickom vzdelávaní. 1. vyd. Nitra: UKF, 198 s. ISBN 978-80-558-1299-1;
 
• v kategórii „zahraničné publikácie“
doc. PaedDr. Marcele Verešovej, PhD. a PaedDr. Lucii Süttö, PhD. (Katedra pedagogickej a školskej psychológie) za publikáciu:
Verešová, M., Foglová, L. (2018). Academic Self-Efficacy, Approach to Learning and Academic Achievement. In. Blandina Bernal-Morales Health
and Academic Achievement. London : IntechOpen, ISBN 978-1-78923-730-6, p. 177-196 [1,12 AH]. [Verešová Marcela (90%) - Foglová Lucia (10%)];
 
• v kategórii „projektová činnosť“
prof. PhDr. Pavlovi Smolíkovi, ArtD., Mgr. art. Marekovi Štrbákovi, PhD., Mgr. art. Zuzane Hubinskej, PhD., Mgr. Alene Čiernej, PhD. (Katedra hudby PF UKF),
Mgr. art. Eve Kleinovej, ArtD. (Katedra výtvarnej tvorby a výchovy)
za realizáciu edukačno-umeleckého projektu č. 431/2018/OK muzikálu A. Ll. Webbera a T. Ricea „Jesus Christ Super Star“;
 
• v kategórii „kultúrna a umelecká činnosť“
Mgr. art. Jane Pastorkovej, ArtD. (Katedra hudby)
za reprezentáciu Pedagogickej fakulty UKF v Nitre na umeleckých podujatiach doma a v zahraničí;
 
• v kategórii „športová činnosť“
doc. PaedDr. Jaroslavovi Broďánimu, PhD. (Katedra telesnej výchovy a športu) za vedenie športovcov v atletike na medzinárodných podujatiach a trénerskú činnosť;
 
• v kategórii „mimoriadne študijné a vedecké výsledky“
Mgr. Natálii Kováčovej (Športová edukológia, 2. ročník doktorandského štúdia) za publikačnú činnosť a úspešnú reprezentáciu v celoslovenskom kole Študentskej vedeckej a umeleckej činnosti vo vedách o športe;
 
• v kategórii „reprezentácia fakulty“
Mgr. Dominike Sondorovej a Mgr. Lenke Gálisovej (Pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia, 3. ročník doktorandského štúdia)
za reprezentáciu Pedagogickej fakulty UKF v Nitre na domácich umeleckých a kultúrno-spoločenských podujatiach.
Predmetné ocenenia dekan PF UKF doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD. udelil na základe návrhu nezávislej odbornej komisie, ktorá na svojom zasadnutí 13. novembra 2019 a v súlade s platným Štatútom Ceny dekana PF UKF v Nitre posúdila a vyhodnotila návrhy katedier za rok 2018 a výsledky komisie predložila dekanovi.
Po slávnostnom odovzdaní cien dekan doc. Pintes prítomným srdečne poďakoval za ich prínos k rozvoju fakulty.
 
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!
 

Text: doc. Ing. Ivana Tureková, PhD., prodekanka PF UKF pre vedecko-výskumnú činnosť
Foto: Mgr. Branislav Ziman
 
 DSC9158
 DSC9173
 DSC9174
 DSC9178
 DSC9180
 DSC9188
 DSC9198
 DSC9201
 DSC9205
 DSC9209
 DSC9212
 DSC9222
 DSC9225
 DSC9229
 
 DSC9235
 
 
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem