Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Špičkové hudobné aj výtvarné umenie

Slávnostným zasadnutím Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UKF si v pondelok 25. novembra 2019 pripomenuli 60. výročie vysokoškolského vzdelávania učiteľov na pôde Pedagogickej fakulty (PF). Zasadnutia sa v priestoroch Študentského domova Nitra sa zúčastnilo 120 hostí – bývalí a súčasní akademickí funkcionári UKF (rektori, prorektori, dekani, prodekani), predstavitelia zahraničných a domácich spolupracujúcich univerzít (UK Praha, UHK Hradec Králové, UP Olomouc, ZČU Plzeň, MU Brno, UK Bratislava, UMB Banská Bystrica, TU Trnava, PU Prešov a iných), bývalí učitelia Pedagogického inštitútu založeného v roku 1959 (pani Oravcová, pán prof. Konôpka) a bývalí aj súčasní interní aj externí členovia Vedeckej rady PF UKF.
Pri tejto slávnostnej príležitosti dekan PF doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD., udelil medaily PF a ďakovné listy osobnostiam, ktoré prispeli k rozvoju PF vo vzdelávacej oblasti, vo sfére vedy, výskumu i vonkajších vzťahov.

Priaznivci festivalu sa môžu tešiť
Sprievodným podujatím osláv na PF UKF je Festival umení Konfrontácie, ktorý je zároveň už tradične súčasťou programu Študentských dní nitrianskych univerzít. Aktuálny 16. ročník s medzinárodnou účasťou sa v dňoch 25. až 29. novembra 2019 koná v koncertných a výstavných priestoroch synagógy, opäť ponúka výtvarné umenie v symbióze s hudobnými koncertmi, ktoré sa konajú od pondelka do piatka vždy o 18. h.

Dramaturgičkou festivalu, ktorý pripravili Občianske združenie Konfrontácie, Katedra hudby Pedagogickej fakulty UKF a Mesto Nitra, je Mgr. Alena Čierna, PhD., vedúca Katedry hudby PF. Záštitu nad festivalom prevzal dekan PF UKF doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD., podporili ho Fond na podporu umenia a Mesto Nitra.
Ako nám povedala dramaturgička Festivalu umení Konfrontácie Mgr. Alena Čierna, PhD., podujatie má vždy medzinárodný rozmer, keďže hosťom býva aj zahraničný umelec. V tomto roku sú to účinkujúci zo Švajčiarska a Argentíny.
„Základná línia festivalu je daná už samotným názvom – ide o konfrontáciu rôznych štýlov a konfrontáciu slovenského a svetového umenia, či už kompozičného alebo interpretačného,“ hovorí Mgr. Alena Čierna, PhD.
„Je samozrejmé, že takýto festival s finančnými možnosťami, ktoré má, si nemôže dovoliť pozývať veľké orchestre a tých úplne špičkových svetových umelcov, ale neustále si udržiava veľmi vysoký štandard. Dokazuje to aj tento ročník festivalu, už účinkujúca na prvom koncerte – Mária Porubčinová – patrí medzi sopranistky svetového mena, Ana Carolina Diz, ktorá vystúpi v piatok, sa rovnako radí k vynikajúcim svetovým sopranistkám. Naši umelci ako významný gitarista Martin Krajčo či skvelá klaviristka Dana Šašinová-Satury sú známymi interpretmi aj na svetových pódiách. Priaznivci nášho festivalu sa tento rok naozaj môžu tešiť na špičkové interpretačné výkony a špičkové skladby.“
konfrontacie
Umelci zvučných mien
V pondelok 25. novembra Festival umení Konfrontácie otvorila kolektívna výstava s názvom Šesťdesiatka/Sixty, na ktorej svoje diela pri príležitosti 60. výročia vysokoškolského vzdelávania budúcich učiteľov na pôde PF UKF predstavujú súčasní a bývalí stále umelecky činní členovia Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty UKF. Svoju tvorbu prezentujú Jozef Baus, Igor Benca, Ľubomír Bereš, Robert Bielik, Jozef Dobiš, Eva Kleinová, Anna Jarmila Koprdová, Martin Kratochvil, Viliam Loviška, Janka Mináriková, Miroslav Nicz, Peter Rónai, Daniel Szalai, Juraj Toman, Marko Vrzgula a Ľubomír Zabadal. Počas vernisáže výstavy, ktorá v synagóge potrvá do 15. decembra, svoje gitarové umenie predviedol Karol Kompas.
Festival v pondelok 25. novembra pokračoval Komorným koncertom, venovaným 60. výročiu PF UKF. Predstavili sa na ňom Mária Porubčinová (spev, SK/Švajčiarsko) a Dana Šašinová-Satury (klavír, SK). Uviedli diela K. Slavického, F. Sora, E. Suchoňa, G. Pucciniho, A. Catalaniho, A. Dvořáka a G. Verdiho.
Komorné zoskupenie Ansámbel Asynchronia pod umeleckým vedením Petra Javorku sa publiku predstavilo v utorok 26. novembra o 18. h. Zazneli diela svetových autorov J. S. Bacha, F. Chopina, ale aj súčasných slovenských autorov P. Javorku, J. Iršaia a R. Bergera.
Na popredného slovenského gitaristu Martina Krajča sa poslucháči môžu tešiť v stredu 27. novembra o 18. h, ktorý uvedie repertoár zo skladieb francúzskych skladateľov F. Poulenca, G. Aurica, G. Tailleferreho, slovenských autorov P. Malovca a P. Šimaia, doplnený o diela S. Gubajduliny, F. Martina a J. Tavenera.
Vo štvrtok 28. novembra o 18. h bude synagóga patriť slovenskému klaviristovi Marošovi Klátikovi, ktorý svoj recitál Hommage à Gija Kančeli venuje nedávno zosnulému významnému gruzínskemu skladateľovi. Popri jeho klavírnych miniatúrach na koncerte zaznejú aj Sinfonie J. S. Bacha a známa Chaccone d mol v transkripcii F. Busoniho.
V posledný deň festivalu piatok 29. novembra na poslucháčov čaká koncert Od Operety k Zarzuele. Ponúkne známe i menej známe slovenské operetné i španielske melódie v podaní argentínskej sopranistky Any Caroliny Diz a slovenského barytonistu Dušana Jarjabka v klavírnom sprievode Róberta Pechanca a Milady Synkovej.
konfrontacie2
Katedra bola jedným zo zakladateľov
Ako sme už spomínali, popri hudobnom umení festival ponúka aj výtvarné umenie. Kurátorka výstavy Šesťdesiatka/Sixty doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekanka pre rozvoj, celoživotné vzdelávanie a medzinárodné vzťahy Pedagogickej fakulty UKF zdôraznila, že výstava sa názvom i obsahovým zameraním hrdo hlási k 60-ročnej tradícii univerzity.
„Výstavou Šesťdesiatka by sme chceli osláviť 60 rokov vysokoškolského vzdelávania budúcich učiteľov výtvarného umenia, resp. výtvarnej výchovy. Jedným z prvých pracovísk predchodcu dnešnej univerzity – Pedagogického inštitútu v Nitre založeného v roku 1959 – bola aj Katedra výtvarnej výchovy a základov priemyselnej výroby. Z nej sa ako samostatná katedra v roku 1960 vyčlenila Katedra výtvarnej výchovy, ktorá od roku 1999 funguje pod názvom Katedra výtvarnej tvorby a výchovy,“ hovorí doc. Récka.
„Za tých 60 rokov sa na katedre vystriedalo takmer 70 významných umeleckých osobností a zároveň výborných pedagógov. Samozrejme, nemôžeme všetkých predstaviť a ani prostredníctvom výstavy dostať do synagógy, preto bol koncepčne môj zámer taký, že oslovím aktívnych umelcov – bývalých aj súčasných tvorivých umeleckých pracovníkov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF, ktorí stále vystavujú a stále rozvíjajú svoje umelecké stratégie. Na moju výzvu zareagovalo 16 umelcov, sedemnástym, vopred nepotvrdeným, je pán Peter Horváth, prvý porevolučný vedúci katedry, ktorý ma nečakane prekvapil a počas vernisáže výstavy si spolu s Petrom Rónaiom pripravili performanciu 'Horváth kreslí portrét Rónaia'.“
Výpovedná a reprezentatívna kolekcia diel
Podľa kurátorky vystavujúcich 16 autorov predstavuje mimoriadne silnú zostavu umelcov, z nich siedmi sú stále pedagógmi Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF a deviati sú bývalými vyučujúcimi katedry, ktorí odišli z rôznych dôvodov – išli učiť na umelecké školy či akadémie, zostali tvoriť v slobodnom výtvarnom povolaní alebo odišli na dôchodok.
Z výtvarných techník má na výstave zastúpenie maľba, grafika, textil, priestorové umenie, digitálne tlač, intermédiá a video umenie. Všetky veľmi dobre ilustrujú jednotlivé odbory katedry a ich prácu.
„Výber zo svojej tvorby predstavujú veľmi zvučné mená súčasnej slovenskej výtvarnej scény a my sme veľmi radi, že prijali naše pozvanie vystavovať. Samozrejme, synagóga je veľmi špecifický priestor, ktorý nie je prioritne výstavný a nedovoľuje prezentovať veľké počty diel. Tak sme sa obmedzili na 1 – 3 veci od konkrétneho autora podľa toho, s akou umeleckou stratégiou prišiel. Myslíme si, že takto vznikla skutočne veľmi pekná kolekcia, výpovedná a reprezentatívna. Tešíme sa, že aj takýmto spôsobom môžeme prispieť k oslavám 60. výročia našej školy,“ skonštatovala prodekanka Adriana Récka. Doplnila, že k výstave sa pripravuje aj katalóg, ktorý priblíži dôležité míľniky vývoja katedry.
konfrontacie diela konfrontacie vystava
Výrazné zmeny po Nežnej
Ako kurátorka zdôraznila, po Nežnej revolúcii, ktorej 30. výročie sme si teraz pripomenuli, sa výrazne menila koncepcia výtvarnej edukácie na katedre aj vďaka osobnostiam, ktoré sa teraz predstavujú na výstave Šesťdesiatka. Drvivá väčšina z nich nastúpila na katedru v 90. rokoch a má veľmi významný podiel na tom, ako dnes katedra vyzerá a na akej báze funguje výtvarné vzdelávanie.
„V novodobých dejinách katedry a najmä po roku 1989 vzdelávanie budúcich učiteľov (nielen) výtvarnej výchovy alebo výtvarného umenia prešlo významnými zmenami. Spoločenské a politické zmeny priniesli oslobodenie umeleckej tvorby spod ideologického nátlaku a otvorili tak cestu aj k transformácii umeleckého vzdelávania. V deväťdesiatych rokoch 20. storočia sa na katedre v rámci prípravy budúcich učiteľov formovali tzv. ateliéry odborne zastrešujúce klasické, ale aj netradičné výtvarné disciplíny. Aktívnymi spolutvorcami zmien boli aj viacerí účastníci tejto výstavy,“ uviedla kurátorka výstavy.
V súčasnosti sa kladie dôraz nielen na produkt výtvarnej edukácie, ale aj na samotný proces tvorby, ktorý predpokladá hodnotiace kritické myslenie a kreativitu. „Ako priama účastníčka transformácie katedry v 90. rokov 20. storočia z pozície historika a teoretika umenia môžem povedať, že vtedajšie smerovanie katedry značne anticipovalo súčasné výzvy. Uskutočnili sa mnohé, prevažne výstavné aktivity so zapojením študentov, ktorí dostali priestor na kreatívnu prácu, ale aj na preukazovanie svojich schopností kriticky myslieť,“ dodala doc. Récka.
Spracovala: Ing. Jan Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: J. Č.

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem