Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

KTIT sa zúčastnila letných multiplikačných stretnutí projektu ERASMUS+

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre sa na základe svojej neformálnej spolupráce s vybranými strednými odbornými školami (SOŠ Senec, SOŠ dopravná Bratislava – Sklenárova ul., SOŠ dopravná Bratislava – Kvačalova ul.) už dlhoročne podieľa na skvalitňovaní a inovovaní odborného vzdelávania a prípravy pracovníkov pre automobilový priemysel. Počas letného obdobia (júl – september) participovala na troch multiplikačných aktivitách, ktoré organizovala Stredná odborná škola dopravná Bratislava, Kvačalova ul., v rámci aktuálne končiaceho medzinárodného projektu Erasmus+ 2017-1-SK01-KA202-035399 Innovations in car service of hybrid and electric vehicles. Prvou bolo stretnutie riešiteľov, prizvaných expertov a zástupcov potenciálnych odberateľov v Chorvátsku (4. – 5. júl, Industrijsko-obrtnička škola Pula), ktorého sa ako reprezentant KTIT zúčastnila prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. Následné dve multiplikačné aktivity sa konali na Slovensku (20. – 21. august, Starý Smokovec; 5. – 6. september, Šoporňa) a za KTIT sa ich zúčastnili Mgr. Ing. Peter Kuna, PhD. a doc. Ing. Ivana Tureková, PhD. 
Cieľom projektu Innovations in car service of hybrid and electric vehicles (2017 – 2019) bolo rozšíriť kompetencie absolventov odborného vzdelávania a prípravy v oblasti diagnostiky a opráv hybridných pohonov CMV, inovovať obsah a skvalitňovať odbornú prípravu prepojením aktivít vývoja, výskumu s obsahom edukácie na stredných školách. Jeho hlavným riešiteľom bola Stredná odborná škola dopravná Bratislava, Kvačalova ul. (SOSDBA), a ďalšími spoluriešiteľmi boli Industrijsko-obrtnička škola Pula a Homola s.r.o. Brno. KTIT PF UKF ako asociovaný partner sa spolupodieľala na tvorbe a vývoji intelektuálnych výstupov projektu, ku ktorým patrí inovovaný školský vzdelávací program SOSDBA 2487 H autoopravár, zavedenie nového študijného odboru 2495 K Autotronik a učebnica, pracovný zošit a metodická príručka Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel s elektrickým pohonom a hybridným pohonom pre učebné odbory 2487 H autoopravár, zamerania 01 mechanik, 02 elektrikár, 03 karosár, 04 lakovač, a učebný odbor 2495 K autotronik. Okrem toho bol v jazykových verziách slovenčiny, chorvátčiny a angličtiny zrealizovaný edukačný webový portál http://elearning.sosdba.sk/. V sekundárnej rovine KTIT PF UKF diseminuje tieto výstupy v príprave učiteľov techniky a majstrov odborného výcviku.

Text a foto: prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., KTIT PF UKF v Nitre
 
Foto 1: Účastníci prvej diseminačnej aktivity (4. – 5. júl, Pula, HR)
1


Foto 2: Účastníci druhej disseminačnej aktivity (20. – 21. august, Starý Smokovec, SK) Tretí sprava Mgr. Ing. Peter Kuna, PhD.
2

Súbor vytvorených publikácií - učebnica, pracovný zošit a metodická príručka Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel s elektrickým pohonom a hybridným pohonom
3

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem