Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Dekani diskutovali o učiteľskom vzdelávaní

19. júna 2019 sa v priestoroch Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie dekanov fakúlt univerzít Slovenskej republiky pripravujúcich budúcich učiteľov, na ktorom sa za Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre zúčastnili predstavitelia všetkých štyroch zainteresovaných
fakúlt. Fakultu prírodných vied UKF na stretnutí reprezentoval dekan prof. RNDr. František Petrovič, PhD., dekanku Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF dr. habil. PaedDr. Žofiu Bárcziovú, PhD. zastupoval prodekan RNDr. Ladislav Szekeres, PhD., dekanku Filozofickej fakulty UKF doc. PhDr. Jarmilu Jurovú, PhD. zastupoval prodekan doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., a za Pedagogickú fakultu UKF sa na stretnutí zúčastnil dekan doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD.
Pracovné stretnutie iniciovala doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., dekanka Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, zároveň predsedníčka Klubu dekanov SR v súvislosti so schváleným, no aktuálne stále diskutovaným zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý zásadným spôsobom mení súčasné legislatívne podmienky postgraduálneho vzdelávania učiteľov. Účastníci stretnutia sa však zaoberali aj ďalšími témami a otázkami, ktoré sa týkajú regionálneho školstva a vysokého školstva v oblasti učiteľského vzdelávania.
Dekani, resp. prodekani fakúlt univerzít SR s priznanými právami uskutočňovať učiteľské študijné programy spoločne kreovali obsah vyhlásenia s vyjadrením nesúhlasu so znením zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktoré nadobudne účinnosť 1. septembra 2019, najmä v kontexte podmienok poskytovania doplňujúceho pedagogického štúdia, rozširujúceho štúdia a atestácií. Vyhlásenie bude zaslané predstaviteľom verejného a politického života a poskytnuté médiám za účelom vyvolania diskusie o smerovaní a nevyhnutnosti zabezpečenia kvalitného pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania učiteľov.
 

Spracovala doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekanka PF UKF v Nitre

Foto: UMB v Banskej Bystrici

foto KD 19 06 2019

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem