Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Školský špeciálny pedagóg v praxi

30.1.2019 sa v priestoroch PF UKF v Nitre uskutočnil špeciálnopedagogický odborný seminár Školský špeciálny pedagóg v praxi. Seminár nadviazal na sériu supervíznych a metodických stretnutí školských špeciálnych pedagógov, ktoré v minulosti iniciovala Mgr. Janka Ellerová z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Školské špeciálne pedagogičky z Nitry sa pravidelne stretávajú z dôvodu absencie kontinutity metodického a odborného vedenia školských špeciálnych pedagógov, ktorí predstavujú prvú líniu pomoci a poradenstva pre žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami. Katedra pedagogiky UKF v Nitre sa podujala spolupracovať na týchto stretnutiach a pomôcť s rozvojom ich odborného rastu a kvality školskej inklúzie v regióne. Cieľom aj tohto stretnutia bolo ďalšie vzdelávanie a metodická pomoc školským špeciálnym pedagógom z mesta Nitra. Podujatie slávnostne otvorila prodekanka pedagogickej fakulty pre vzdelávanie doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD. V jej príhovore sa akcentovala potreba prepojenia prípravy školských špeciálnych pedagógov na akademickej pôde s potrebami praxe. Účastníkov privítal aj prof. PhDr. Peter Seidler, CSc., ktorý je iniciátorom záujmu o špeciálnopedagogické problémy na našej univerzite.
Doc. PaedDr. Erik Žovinec. PhD. oboznámil školské špeciálne pedagogičky s priebehom a vývinom bakalárskeho štúdia špeciálnej pedagogiky na UKF v Nitre. Všetkým prítomným sa poďakoval za pomoc pri realizácii pedagogickej praxe budúcich špeciálnych pedagógov. Študijný program Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia ponúka v celoštátnom kontexte nadštandardný rozsah praxe na viacerých typoch škôl a zariadení, čo si vyžaduje aj zvýšené úsilie všetkých zúčastnených. Jednou z diskutovaných tém boli aj zmeny v dokumentácii žiaka s ŠVVP a výkazoch školského špeciálneho pedagóga. Svoj pohľad na problematiku uviedol hosť stretnutia PaedDr. Ingrid Hrnčárová z Oddelenie odborných a metodických činností OÚ v Nitre. Diskusia sa dotkla aj problémov s budúcim profesijným zaradením školského špeciálneho pedagóga v pripravovanej novele vyhlášky o pedagogických a odborných zamestnancoch. Nitrianske školské pedagogičky formulovali jednotný postoj k navrhovaným zmenám, ktorý bude komunikovaný s Asociáciou špeciálnych pedagógov. Katedra pedagogiky pripravila pre všetky účastníčky aj darček v podobe metodiky na rozvoj čítania pre žiakov s dyslexiou, ktorá bola na našej univerzite v minulosti overovaná. Ciele seminára boli naplnené a kolegyne z praxe vyjadrili vďaku a záujem o ďalšiu spoluprácu na rozvoji nášho nádejného študijného programu. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.
 
Text: doc. PaedDr. Erik Žovinec. PhD., garant programu Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia.
 
Seminar 1
seminar 2
semianr 5
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem