Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Spoločná monografia evidovaná vo WOS

Monografia „Proměna kurikula technické výchovy v České a Slovenské republice po roce 1989“, na ktorej sa autorsky podieľali pracovníci Katedry techniky a informačných technológií PF UKF doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD. a doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD., bola zaevidovaná v databáze WOS. Monografia bola vydaná vo vydavateľstve Univerzity Palackého v Olomouci v spolupráci s pracovníkmi Katedry technické a informační výchovy Pedagogické fakulty UP doc. Ing. Čestmírom Serafínom, Dr. Ing-Paed., Mgr. Martinom Havelkom, Ph.D. a doc. PaedDr. Jiřím Kropáčom, CSc. ako vyústenie riešenia spoločného projektu APVV SK-CZ-0042-11 Diseminácia nástrojov metodickej podpory pre učiteľov technických predmetov.
Monografia sa zaoberá komparatívnou štúdiou technického vzdelávania v Českej a Slovenskej republike po roku 1989. Autori monografie po obsahovej aj procesnej stránke mapujú vzdelávací proces vo všeobecnom technicky orientovanom vzdelávaní na úrovni základných škôl, teda v primárnom a nižšom strednom vzdelávaní (ISCED1, ICSED2), uvádzajú spoločný česko-slovenský pohľad na vývoj vzdelávacích systémov a ich porovnanie (aj v zahraničnom kontexte). Monografia tak tvorí v istom zmysle unikátny pohľad na vývoj vzdelávacích systémov oboch krajín, ktoré od roku 1918 (s prestávkou v rokoch 1939-1945) tvorili jeden samostatný štát a ktorých školstvo má spoločné historické korene siahajúce do obdobia Rakúsko-uhorskej monarchie.
Okrem popisov kurikulárnych premien monografia prináša aj popis realizácie týchto kurikulárnych zmien vo vzdelávacej realite a tiež analýzu motivácie či záujmu o iniciatívy smerujúce k podpore technického vzdelávania na nižších stupňoch škôl.
Širším zámerom monografie je prispieť k rozvoju odborovej didaktiky technických predmetov, zameranej na nižšie stupne škôl aj vzdelávaciu prax, najmä vo výučbe v oboch štátoch. Ide o výučbu, na základe ktorej by prebiehala optimálna príprava žiaka k jeho budúcim rolám - k rolám občana, pracovníka, partnera, ochrancu prostredia, používateľa a tvorcu materiálnych i duchovných hodnôt, užívateľa voľného času.
Autori textu: doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD., doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.
 
scan wos

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem