Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Ako rozvíjať kritické a tvorivé myslenie

Na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre diskutovali odboroví didaktici
V dňoch 13. – 14. novembra sa konala na pôde Pedagogickej fakulty medzinárodná vedecká konferencia Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe, ktorá je jedným z výstupov projektu APVV Prax v centre odborovej didaktiky , odborová didaktiky v Centre praktickej prípravy, združujúceho riešiteľov z troch učiteľských fakúlt UKF – Pedagogickej fakulty, Fakulty prírodných vied a Filozofickej fakulty.
Konferencia vytvorila priestor pre transdisciplinárnu vedeckú diskusiu odborníkov z radov komunity odborových didaktikov prírodovedných, spoločenskovedných, umelecko-výchovných, výchovných, jazykových predmetov, pedagógov a psychológov o problematike kritického a tvorivého myslenia a stratégiách ich rozvíjania v edukačnom procese. V rámci vedeckého programu vystúpili významné osobnosti pedagogických vied ako prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. z PF UKF, členka AK MŠVVaŠ, predsedníčka Akreditačnej rady MŠVVŠ; prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. z Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, prof. dr. Tatjana Hodnik Čadež, z Department of Mathematics and Computing, University of Ljubljana, prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. z Pedagogickej fakulty MU v Brne, doc. PhDr. Martina Šmejkalová, PhD. z Pedagogickej fakulty UK v Prahe, doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. z Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD. z Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave.
Vedecké podujatie zároveň diskurzívne zjednotilo odborových didaktikov, cvičných učiteľov, študentov učiteľských študijných programov a učiteľov v praxi, ktorí spoločne diskutovali o inovatívnych trendoch v príslušných odborových didaktikách v jednotlivých sekciách. Psychodidaktické kompetencie si mohli účastníci rozšíriť v zaujímavých a tematicky pestrých workshopoch orientovaných na tvorivé vyučovanie matematiky, rozvíjanie tvorivého a kritického myslenia v intenciách interpersonálnej komunikácie, tvorbu pozitívnej a tvorivej klímy smerujúcej k úspešnej triede, a tiež stratégie rozvíjania kritického myslenia vo vyučovaní cudzích jazykov a biológie.
Mimoriadnemu záujmu sa tešili i umelecky orientované workshopy: Využitie divadla fórum vo výchovno-vzdelávacom procese, Priamy a nepriamy rozvoj tvorivosti výtvarnou tvorbou a výtvarný worshop Interaktivita. Bohatú paletu ponuky workshopov rozšírili pracovníci Štátneho pedagogického ústavu, ktorí otvorili diskusiu na tému finančného vzdelávania v podmienkach základnej školy.
Súčasťou podujatia bol metodický seminár pre cvičných učiteľov UKF v Nitre, na ktorom predstavila doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. zámery riešeného projektu a prediskutované boli viaceré otázky a úskalia pedagogickej praxe študentov učiteľských študijných programov.
Okrem vedeckého programu ponúkla konferencia účastníkom aj umelecké zážitky prostredníctvom komentovanej prehliadky didaktickej výstavy študentských prác Variabilita, interdisciplinarita, interaktivita, výstavy Digitálne média vo výtvarnej edukácii (výstava prác študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF v Nitre) ako aj prostredníctvom divadelného predstavenia Kabaret v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, ktoré je výsledkom uplatnenia stratégií rozvíjania kritického myslenia v hudobno-dramatickej tvorbe.
Ďakujeme za pomoc a podporu všetkým, ktorí sa o úspešný priebeh tohto podujatia pričinili a veríme, že prinieslo účastníkom nielen mnoho podnetov pre rozvíjanie kritického myslenia žiakov v školskej praxi, ale zároveň iniciovalo zmeny v ich individuálnej koncepcii vyučovania.

doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem