SVOUČ na Katedre pedagogiky

Katedra pedagogiky PF UKF každoročne realizuje pre študentov bakalárskych a magisterských študijných programov (Andragogika, Pedagogika a vychovávateľstvo, Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii, Predškolská a elementárna pedagogika a Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie) súťaž v Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti.Aj tento rok sa na pôde našej fakulty uskutočnila na Katedre pedagogiky PF UKF súťaž ŠVOUČ a to 3. mája 2007. Súťaž bola zároveň súčasťou XIV. ročníka konferencie doktorandov a postdoktorandov s názvom “Paradigmy zmien edukácie v 21. storočí.“, ktorej cieľom bolo analyzovať súčasné trendy a problematiku pedagogickej a andragogickej teórie, praxe a výskumu.

Hlavným poslaním súťaže ŠVOUČ je podporiť odborný rast, motiváciu a nadšenie pre vedeckú a edukačnú prácu u študentov bakalárskych a magisterských študijných programov. Tohto roku ako aj po minulé roky sa nám darí tento cieľ plniť. Viacerí študenti, ktorí sa zúčastňovali po minulé roky na súťaži pokračujú v doktorandských študijných programoch.

Podujatia sa 3. mája 2007 celkovo zúčastnilo 13 študentov, ktorí súťažili o popredné umiestnenia. Podujatia sa zúčastnili študenti a pedagógovia Katedry pedagogiky PF UKF, študentka z Univerzity Komenského z Pedagogickej Fakulty v Bratislave a tri študentky z Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Úroveň ŠVOČ bola garantovaná odbornou komisiou ktorú tvorili doc. PaedDr. Tatiana Slezáková, PhD., PaedDr. Alexandra Pavličková, PhD., PhDr. Hana Zelená, PhD., PhDr. Denisa Gunišová, PhD., a PaedDr. Tomáš Turzák, PhD.
Študenti sa so svojimi témami umiestnili v nasledovnom poradí:
1. miesto: KULIHOVÁ, Zdenka, Bc.
Univerzita Komenského, Pedagogická Fakulta, Bratislava
Školský projekt vo výchove k odpadovému hospodárstvu
2. miesto: ŽIŠKOVÁ, Laura
Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Metodika výchovnej práce vychovávateľa v ŠKD s integrovaným žiakom
3. miesto: SEILEROVÁ, Mária, Bc.
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rozvíjanie vzťahu k prírode cez výtvarné činnosti v MŠ
čestné uznanie: CIVÁŇOVÁ, Katarína, Bc.
Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Online život generácie z a možnosti pedagogickej intervencie
čestné uznanie: ŠIŠKOVÁ, Dominika
Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hra ako podpora sociálneho učenia v materskej škole
Veríme, že jednotlivé čiastkové výsledky práce študentov sa stanú inšpiratívnym podnetom k ich ďalšej tvorivej činnosti v ich budúcom povolaní, alebo vedecko-pedagogickom smerovaní doktoranda.
Text: PaedDr. Tomáš Turzák, PhD.
Foto: PaedDr. Alexandra Pavličková, PhD.
IMG 1118
IMG 1119
IMG 1122
IMG 1125
IMG 1128
IMG 1130
IMG 1134
IMG 1135

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem