Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Cena dekana PF UKF v Nitre

Predsedníčka VR PF UKF a dekanka PF prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. pri príležitosti konania zasadnutia Vedeckej rady PF UKF dňa 27. októbra 2016 odovzdala Cenu dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za kalendárny rok 2015 v nasledovných kategóriách:
 
Mgr. Eve Reid, PhD. (Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF) a spoluautorke Mgr. Elene Kováčikovej, PhD. (Katedra lingvodidaktiky ainterkultúrnych štúdií PF UKF)   v kategórii „Cena dekana za domáce publikácie“ za publikáciu Eva Reid – Elena Kováčiková a kol.: „Učebnicový komplet pre 3. ročník základných škôl COOL ENGLISH SCHOOL“,
 
doc. PaedDr. Gáborovi Pintesovi, PhD. (Katedra pedagogiky PF UKF) v kategórii „Cena dekana
za zahraničné publikácie“ za publikáciu Karikó, Sándor – Pintes, Gábor: „A nevelés filozófiai vonatkozásai“,
 
prof. PaedDr. Alene Haškovej, CSc. (Katedra techniky a informačných technológií PF UKF) v kategórii „Cena dekana za projektovú činnosť“ za výsledky projektu Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry „Analýza dôsledkov obsahovej reformy na technické vzdelávanie na ZŠ“,
 
Mgr. art. Marekovi Štrbákovi, PhD. (Katedra hudby PF UKF) v kategórii „Cena dekana za kultúrnu a umeleckú činnosť“  za organové recitály predvedené na zahraničných umeleckých podujatiach,
 
doc. PaedDr. Jaroslavovi Broďánimu, PhD.  (Katedra telesnej výchovy a športu PF UKF) v kategórii „Cena dekana za športovú činnosť“ za vedenie športovcov v atletike na vrcholových svetových podujatiach a trénerskú činnosť,
 
Mgr. Marekovi Bednárikovi (absolvent denného magisterského štúdia v študijnom programe Učiteľstvo hudobného umenia a náboženskej výchovy v akademickom roku 2015/2016) v kategórii „Cena dekana za reprezentáciu fakulty“ za reprezentáciu Pedagogickej fakulty UKF v Nitre
na domácich a zahraničných umeleckých podujatiach,
 
PaedDr. Matejovi Spišiakovi (externý doktorand v študijnom programe Športová edukológia) v kategórii „Cena dekana za reprezentáciu fakulty“ za vedenie športovca a reprezentáciu Pedagogickej fakulty UKF v Nitre a Slovenskej republiky na vrcholovom svetovom podujatí s prihliadnutím
na dosiahnuté športové výkony v roku 2016.
 
Predmetné ocenenia boli dekankou PF UKF udelené na základe návrhu odbornej komisie
na posúdenie návrhov na Cenu dekana PF UKF v Nitre za rok 2015 zo dňa 18. októbra 2016
a v súlade s platným Štatútom Ceny dekana PF UKF v Nitre.

 

DSC 2835

DSC 2849

DSC 2852

DSC 2856

DSC 2877

DSC 2889

DSC 2914

DSC 2938

DSC 2941

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem