»Výtvarná edukácia

Bakalársky študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.
Získaný titul bakalár (Bc.)
Nadväzujúce programy  magisterský študijný program výtvarná edukácia
Pracovisko Katedra výtvarnej tvorby a výchovy
Charakteristika programu  Absolvent má vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, pozná základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, pozná a vie aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odboroch. Na základe teoretických poznatkov je spôsobilý orientovať sa v teórii a dejinách výtvarnej kultúry a tvorivo reagovať na aktuálne tendencie výtvarnej tvorby a výtvarnej edukácie. Taktiež pozná organizačné zázemie príslušných výchovných zariadení. 

Absolvent má praktické zručnosti a tvorivé schopnosti v disciplínach kresba - maľba, modelovanie, grafika, textil, grafický dizajn, fotografia, video a intermediálna tvorba, zvláda základné formy výtvarného prejavu a technických postupov od študijnej kresby po konceptuálny výtvarný jazyk, je schopný priestorovej komunikácie a prezentácie vlastnej tvorby, je schopný prezentovať vedomosti a zručnosti z obsahu výtvarnej výchovy v širokom spektre podmienok a foriem edukačného procesu, disponuje vedomosťami o klasických i netradičných výtvarných technikách a metodikách výtvarnej výchovy, je schopný efektívne využívať najnovšie didaktické poznatky a intermediálne techniky (PC, VHS, DVD, digitálny fotoaparát, atď.) a digitálne technológie.

Uplatnenie absolventov  Uplatnenie absolventov je reálne v rezorte školstva, ale aj v ďalších rezortoch so zameraním na vizuálnu kultúru, resp. v ďalších oblastiach predpokladajúcich  teoretické poznatky i praktické výtvarné zručnosti. Absolvent môže nadobudnuté kompetencie uplatniť vo svojej praktickej činnosti učiteľa v základných umeleckých školách, alebo ako pomocný učiteľ výtvarnej výchovy, resp. výtvarného umenia, alebo ako asistent učiteľa pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie, resp. záujmového vzdelávania, ako animátor (lektor) voľného času v záujmových i kultúrnych inštitúciách, ako pracovník verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania, ako samostatný tvorivý pracovník s teoretickými poznatkami  a praktickými výtvarnými zručnosťami v oblasti klasických disciplín i digitálnych foriem vizuálnej kultúry.  Konkretizácia pracovných pozícií závisí od aktuálnej rezortnej legislatívy.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský
skgbuaru
 

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem