»Výtvarná edukácia

Magisterský študijný program
Študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia denná
Dĺžka štúdia 2 roky
Garant doc. PhDr. Adriana Récka, PhD.
Získaný titul magister (Mgr.)
Nadväzujúce programy   - - -
Pracovisko Katedra výtvarnej tvorby a výchovy
Charakteristika programu Absolvent má kreatívny, samostatný tvorivý prejav prostredníctvom aplikácie poznatkov a vedomostí, kultivovaného výtvarného videnia a myslenia v súčinnosti s presahmi do jednotlivých médií, má praktické schopnosti pre riadenie interakčného procesu vo výtvarnej edukácii – didaktické, perceptuálne, výrazovo-komunikatívne a organizačné kompetencie, ovláda širokú škálu výtvarného prejavu a technických postupov od študijnej kresby po konceptuálny výtvarný jazyk, je schopný efektívnej komunikácie o problematike výtvarnej edukácie a interpretácie výtvarného umenia v širšom spoločenskom kontexte, je schopný individuálnej i tímovej práce pri riešení odborných projektov a problémov v oblasti predmetovej špecializácie – Výtvarnej edukácie. Absolvent je spôsobilý prezentovať vedomosti a zručnosti z obsahu výtvarnej výchovy v širokom spektre podmienok a foriem edukačného procesu, je schopný priestorovej komunikácie a prezentácie vlastnej tvorby, je spôsobilý kreatívne formovať a riadiť výtvarnú činnosť v interakčnom (edukačnom) procese a implementovať nové poznatky do didaktického procesu v školskej a mimoškolskej sfére pôsobnosti, je  schopný efektívne využívať najnovšie didaktické poznatky a intermediálne techniky (PC, VHS, DVD, digitálny fotoaparát, atď.) a digitálne technológie. Absolvent získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu.
Uplatnenie absolventov Uplatnenie absolventov je reálne v rezorte školstva, ale aj v ďalších rezortoch so zameraním na vizuálnu kultúru, resp. v ďalších oblastiach predpokladajúcich  teoretické poznatky i praktické výtvarné zručnosti s pedagogickou spôsobilosťou. Absolvent môže nadobudnuté kompetencie uplatniť vo svojej činnosti kvalifikovaného učiteľa výtvarnej výchovy, resp. príbuzných predmetov pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie, resp. záujmového vzdelávania, ako metodik pre výučbu výtvarnej výchovy, ako animátor voľného času v rekreačných zariadeniach i v kultúrnych inštitúciách, ako špeciálny pracovník verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania. Môže sa tiež uplatniť ako samostatný tvorivý pracovník s teoretickými poznatkami  a praktickými výtvarnými zručnosťami v oblasti klasických disciplín i digitálnych foriem vizuálnej kultúry. Konkretizácia pracovných pozícií závisí od aktuálnej rezortnej legislatívy.
Odporúčaný študijný plán Sprievodca štúdiom
Jazyk výučby slovenský
skgbuaru
 

Kalendár udalostí

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!
Žiadne udalosti na zobrazenie

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem