Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

PROGRAM DOD NA PF UKF V NITRE 22.02.2024

08:00 - 13:00 Infostánky v budove Pedagogickej fakulty – Dražovská 4, Nitra
09:00             Privítanie účastníkov a otvorenie DOD dekanom PF UKF v Nitre - doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD.
10:00             AUDIT ZIMA – vernisáž výstavy študentských prác, kurátor výstavy doc. Mgr. Jozef Baus, PHD., Galéria Universum PF UKF (suterén)
08:00 - 13:00 Prezentácia študijných programov a program na jednotlivých pracoviskách fakulty:


KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA A KULTÚRY
Dražovská 4, priestory KAJK, 2. poschodie

09:25 - 10:45 Otvorená hodina: Didaktika interkultúrnych komunikačných kompetencií
Miestnosť: učebňa B 218
Vyučujúca: doc. Mgr. Zuzana Sándorová, PhD.

09:25 - 10:45 Otvorená hodina: Anglický jazyk pre akademické účely I
Miestnosť: učebňa D112 Priestory KTIT)
Vyučujúci: Mgr. Gregor Vnučko

11:10 - 12:30 Otvorená hodina: Jazykový seminár 2
Miestnosť: učebňa B 219
Vyučujúca: Mgr. Beáta Ďuračková, PhD.

11:10 - 12:30 Otvorená hodina: Kultúra a dejiny USA a Kanady
Miestnosť: učebňa B 221
Vyučujúca: Mg. Diana Židová, PhD.


KATEDRA HUDBY
Dražovská 4, Pavilón hudby

10:00 - 12:00 Workshop – Práca so zvukom
Prezentácia špecializácie zvuková tvorba študijného programu učiteľstvo hudobného umenia a workshop o možnostiach práce so zvukom (praktické ukážky nahrávania, úpravy, strihu a editácie zvuku).
Miestnosť: DRG-106
Vedie: doc. Mgr. Pavol Brezina, PhD.

10:00 - 11:00 Workshop – Inštrumentálne činnosti v materskej škôlke
Otvorená hodina zameraná na interaktívne počúvanie hudby v predprimárnom vzdelávaní s výrazným zastúpením inštrumentálnych činností.
Miestnosť: DRG-S05 (Tanečná sála)
Vedie: Mgr. Dominika Sondorová, PhD.

10:00 - 12:00 Workshop – Nonartificiálny spev
Otvorená hodina sólového spevu nonartificiálneho zamerania. V prípade záujmu individuálna konzultácia uchádzačmi pripravených muzikálových a filmových piesní.
Miestnosť: DRG-111
Vedie: Mgr. Ivana Lacková, PhD.

10:00 - 12:00 Workshop – Spev
Otvorené hodiny spevu. V prípade záujmu uchádzačov individuálne konzultácie zamerané na technické a výrazové stvárnenie pripravených skladieb, resp. konzultáciu k výberu hudobného materiálu k prijímacím skúškam.
Miestnosť: DRG-109
Vedie: doc. Mgr. Jana Pastorková, ArtD.

09:15 - 10:45 Workshop – Zborový spev a vedenie zboru
Otvorená hodina zameraná na prácu so speváckym telesom z pohľadu zbormajstra – ovládanie bazálnych princípov hlasovej rozcvičky a hlasovej výchovy u speváckeho zboru, navrhnutie základného rámca a logickej výstavby zborovej skúšky, naštudovanie vokálnej skladby, ovládanie základných dirigentských schém a podobne. V prípade záujmu sa uchádzači môžu zúčastniť v poobedňajších hodinách (13:00 – 14:30 h, DRG-001B) nácviku speváckeho zboru.
Miestnosť: DRG-102
Vedie: Mgr. art. Marek Štrbák, PhD.

10:00 - 11:00 Workshop ‒ Tajomný svet muzikálu
Chcete odkryť tajomstvá muzikálu? Prečo je taký populárny? Aké témy sa v muzikáloch objavujú? V čom je náročný? Čo ponúka hercovi, spevákovi, režisérovi? Aké predpoklady musí spĺňať muzikálový herec? Ako prezentovať muzikál ľuďom rôznych vekových kategórií a profesijného zamerania?
Miestnosť: DRG-1/B
Vedie: prof. PhDr. Pavol Smolík, ArtD.

11:00 - 12:00 Absolventské predstavenie špecializácie Hudobnodramatická tvorba "Rozbaľ to!"
Miestnosť: DRG-1/B


KATEDRA PEDAGOGIKY
Dražovská 4, priestory KPG, 3. poschodie

09:00 - 13:00 Cyklická prezentácia študijných programov zabezpečovaných Katedrou pedagogiky s možnosťou diskusie s členmi katedry o možnostiach štúdia.
Možnosť neformálnej diskusie s doktorandmi a študentmi o štúdiu a študentskom živote na katedre.
Prezentácia učebných plánov ponúkaných študijných programov.
Prezentácia možností štúdia v zahraničí prostredníctvom študentských mobilít.
Možnosť prehliadky učební a účasť na prebiehajúcich prednáškach a seminároch (otvorené hodiny).

10:00 - 13:00 Workshop „Edu-inkubátor“ zameraný na interaktívne aktivity predstavujúce jednotlivé katedrou ponúkané študijné programy
Miestnosť: 306 (3. poschodie)
Vedú: doktorandi KPG


KATEDRA PEDAGOGICKEJ A ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE
Dražovská 4, priestory KPŠP, 4. poschodie

08:00 - 12:00 Cyklická prezentácia študijného programu a činností zabezpečovaných Katedrou pedagogickej a školskej psychológie, diskusia s vedením katedry a osobami zabezpečujúcimi kvalitu študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii, prezentácia výučbových priestorov.
Miestnosť: Psychologické laboratórium a poradňa (4. poschodie)
Zabezpečujú: prof. PaedDr. Marcela Verešová, PhD., doc. PhDr. Viktor Gatial, PhD., PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.

09:30 - 10:30 Workshop - Efektívne učenie
Workshop je určený záujemcom o štúdium učiteľstva psychológie v kombinácii, ktorí sa interaktívnou formou oboznámia s problematikou efektívneho učenia. Záujemcovia budú mať možnosť zoznámiť sa s rôznymi stratégiami a postupmi, ktoré im pomôžu zefektívniť a uľahčiť ich vlastné učenie sa.
Miestnosť: učebňa 408 (4. poschodie)
Zabezpečujú: PaedDr. Lucia Sűttö, PhD., PaedDr. Lucia Rapsová, PhD.


KATEDRA TECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
Dražovská 4, priestory KTIT
Kontaktná osoba: doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD.
doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD.

09:30 - 10:00 CNC technológie - 3D tlač a laserové gravírovanie.
Prezentácia CNC technológií využiteľných v školskej praxi, so zameraním na 3D tlač a laserové gravírovanie.
Miestnosť: laboratórium – prízemie KTIT
Vedie: Mgr. Miroslav Šebo, PhD., PaedDr. Erik Krajinčák

10:00 - 11:00 Mikrokontroléry v interdisciplinárnej edukácii.
Prezentácia mikrokontrolérov a ich aplikácia v interdisciplinárnej edukácii so zameraním na predmety technika a biológia v oblasti akvaristiky.
Miestnosť: akvárium – prízemie KTIT.
Vedie: Mgr. Miroslav Šebo, PhD., PaedDr. Erik Krajinčák

11:00 - 12:00 Workshop virtuálnej reality.
Miestnosť: Zasadačka PF, prízemie vstupný vestibul
Vedie: prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., Mgr. Ľuboš Borza

11:00 - 12:30 Workshop – Komunikácia v technických odboroch.
Workshop - práca s kresliacim programom AutoCAD.
Miestnosť: učebňa DRD 106 1 poschodie KTIT
Vedie: doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.


KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY ŠPORTU
Dražovská 4, učebňa D3, prízemie PF, priestory KTVŠ, Tr. A. Hlinku 1
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Paprancová, PhD.

09:30 a 10:30 Prezentácia možností štúdia na KTVŠ – špecifiká študijných programov Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii a Šport a rekreácia ako prípravy budúcich učiteľov a odborníkov v oblasti športu, ukážky výučby a uplatnenia absolventov, prezentácia výskumných projektov a možností vedeckého rastu (Bc., Mgr., PaedDr., PhD.) na KTVŠ PF UKF. Prezentácia (Dražovská 4, učebňa D3, prízemie)
08:00 - 13:00 Informačno - konzultačný stánok pre záujemcov o štúdium na KTVŠ PF UKF spojený s ukážkami diagnostiky vybraných ukazovateľov v telesnej výchove a športe (Dražovská 4, učebňa D3, prízemie)
08:00 - 13:00 Prezentácia priestorov Katedry telesnej výchovy a športu PF UKF v Nitre (priestory KTVŠ, Tr. A. Hlinku 1).

KATEDRA VÝTVARNEJ TVORBY A VÝCHOVY
Dražovská 4, priestory KVTV, 5. poschodie
Kontaktná osoba: PaedDr. Janka Satková, PhD.

10:00 AUDIT ZIMA – vernisáž výstavy študentských prác, kurátor výstavy doc. Mgr. Jozef Baus, (budova PF UKF, Galéria univerzum PF UKF - suterén)

08:30 - 12:00 Voľný vstup do učební a ateliérov s prebiehajúcou výučbou na 5. poschodí (záujemcovia sú srdečne vítaní na vyučovaní ako pozorovatelia, ateliéry sú na dverách označené):

08:30 - 10:45 Modelovanie – portrét, vyučujúci Mgr. Martin Kratochvil, PhD., ateliér DRCO004B - Sádrovňa
09:15 - 10:45 Intermediálna tvorba, foto-video, vyučujúca Mgr. Bc. Jana Mináriková, ArtD., ateliér 514
08:30 - 10:45 Architektúra textilu, vyučujúci doc. akad. mal Daniel Szalai, ateliér 507
11:00 - 12:30 Textilná dielňa 4, vyučujúci doc. akad. mal Daniel Szalai, ateliér 507

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem