Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Embedded Systems and trends in Teaching Engineering

 
Medzinárodné sympózium Embedded Systems and trends in Teaching Engineering

V dňoch 11.9. – 15.9. 2016 pod gesciou Katedry techniky a informačných technológii sa v priestoroch Univerzizy Konštantína Filozova Nitre uskutočnilo medzinárodné vedecké sympózium s názvom Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering.
Na sympóziu boli prezentované výsledky trojročného riešenia projektu Tempus s názvom „Development of Embedded System Courses with Implementation of Innovative Virtual Approaches for Integration of Research, Education and Production in UA, Ge, AM“, ktorého Katedra techniky a informačných technológii bola jedným z riešiteľov.
Hlavným sympoziálnym dňom bol utorok 13.9.2016. V úvodnom príhovore pri otvorení sympózia prof. Ing. T. Kozík, DrSc., privítal rektora UKF v Nitre prof. RNDr. Ľ. Zelenického, CSc., a dekanku PF UKF v Nitre prof. PhDr. E. Szórádovú, CSc. Okrem prítomných predstaviteľov UKF v Nitre privítal tiež akademických funkcionárov z univerzít zúčastňujúcich sa na riešení projektu Tempus a účastníkov sympózia z Arménska, Gruzínska, Ukrajiny, Poľska, Maďarska, Nemecka, Belgicka a Slovenska. Na sympóziu bolo prítomných viac ako 70 účastníkov a v štyroch odborných sekciách bolo prednesených 54 príspevkov.
K účastníkom sympózia prehovoril a pozdravil ich rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľ. Zelenický, CSC., a tiež koordinátor Tempus projektu DesIRE Ing. Dirk Van Merode MSc., z Thomas More University College, Belgicko.
Na  sympóziu boli prezentované nové vyučovacie prístupy a vývoj kurzov v oblasti embedded systémov vo vysokoškolských vzdelávacích inštitúciách EÚ a partnerov v projekte Tempus na Ukrajine, v Gruzínsku a Arménsku. Cieľom sympózia bolo vytvorenie priestoru účastníkom sympózia na sprostredkovanie nadobudnutých poznatkov a výmenu osvedčených postupov v rámci vývoja súbežných kurzov a modulov a ich realizácie v partnerských univerzitách.
Kľúčovú prednášku s názvom Ruhr Valley and Ruhr Master School: Two Pillars of a New Cooperative University of Applied Sciences in Engineering predniesol Prof. Dr. Carsten Wolff z Dortmundskej univerzity.
Súčasťou programu sympózia bola diskusia za okrúhlym stolom na tému hodnotenia kvality vedeckopedagogickej práce na univerzitách a problematika prípravy medzinárodných projektov, ktorej sa zúčastnili všetci akademickí funkcionári univerzít prítomných na sympóziu a ich projektoví manažéri.
V rámci sympózia, pre záujemcov bol zorganizovaný 12.9.2016 Workshop on Basys3 - príprava v FPGA, ktorú viedli zástupcovia firmy Digilent.
Spolupráca Katedry techniky a informačnej technológie s odbornou praxou bola prezentovaná samostatnou výstavkou v priestoroch sympózia, ktorú garantoval Mgr. Peter Kuna, PhD.
Spoločenský večer, ktorý bol súčasťou programu sympózia sa uskutočnil pod mottom „ Poznaj svojich priateľov a ich kultúru“. V rámci programu vystúpil Detský folklórny súboru Zbežanček pod vedením A. Jankovičovej a harmonikára Š. Čemeza, program obohatil aj súbor MUSICANTICA SLOVACA z Nitry v zložení Róbert Žilík, Mária Žilíková-Mandáková, Miroslava Blažeková, ktorý sa už takmer desať rokov venuje oživovaniu hudobných pamiatok z obdobia stredoveku, renesancie a baroka z nášho územia, ale aj zo vzdialenejších európskych krajín. Na záver programu zazneli  vybrané piesne z troch slovanských muzikálov v podaní študentov Katedry hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre  a to Veroniky Šebeňovej a Erika Micháleka. Kultúrny program dramaturgicky pripravila a viedla Mgr. A. Čierna, PhD z Katedry hudby PF UKF v Nitre.
Organizačný výbor sympózia pod vedením prof. Ing. T. Kozíka, DrSc., v zložení prof. PhDr. E.Malá, PhD., prof. PaedDr. A. Hašková, PhD., doc. PaedDr. V. Tomková, PhD., doc. PhDr. Z. Kráľová, PhD.,  PaedDr.M. Valentová, PhD., Mgr. M.Šebo, PhD., Mgr. P. Kuna, PhD., a Mgr. P.Brečka, PhD., vytvoril pre účastníkov sympózia okrem aktivít stanovených v programe aj ďalšie možnosti na priateľské a diskusné stretnutia a nezabudol ani na spoznávanie pamätihodností mesta Nitra a jeho okolia účastníkmi sympózia.
Organizačný výbor ďakuje všetkým, ktorí priamo alebo nepriamo podporili sympózium a tak prispeli k úspešnému priebehu sympózia a tým aj k šíreniu dobrého mena univerzity v zahraničí.
Fotogaléria 1
Fotogaléria 2
 
Za organizačný výbor prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc.
Autor fotografií: Lubo Balko, Mgr. Miroslav Šebo. PhD.

desire foto

 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem