Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Hudba a zvukový dizajn

Katedra hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre otvára nový študijný program


Na základe úspešnej akreditácie už od septembra 2016 otvorí Katedra hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre nový študijný program Hudba a zvukový dizajn, a to v bakalárskom i magisterskom stupni štúdia. Tento nový študijný program vznikol z potreby praxe a vypĺňa biele miesto vo vysokoškolských študijných programoch hudobného zamerania.
Študijný program Hudba a zvukový dizajn je zameraný na znejúcu podobu hudby a akustický výskum hudobných prejavov, či už z historického (hudobné štýly a žánre), systematického (akustický výskum zvukových objektov) alebo organologického aspektu (výskum hudobných nástrojov). Absolvent bakalárskeho stupňa prostredníctvom poznania teórie a dejín hudby v rámci praktických disciplín orientovaných na zvuk dokáže tvorivo pracovať so zvukom v oblasti nahrávania zvuku a ozvučovania priestorov. Je systematicky vedený k tímovej tvorivej práci pri tvorbe zvukových projektov a dizajne zvuku a profiluje sa ako odborník pre prácu so zvukom v rôznych médiách, vydavateľstvách, v odborných redakciách v rozhlase a televízii, ale tiež aj ako odborný pracovník pre prácu v hudobno-dokumentačných a informačných centrách (ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva), špecializovaných fondoch, nadáciách a neziskových organizáciách.
V magisterskom stupni je študijný program zameraný na prehĺbenie a rozšírenie vedomostí o fenoménoch zvuku a hudby, ako aj o umeleckých a spoločenských kontextoch, v rámci ktorých  fungujú. Na základe rozvíjania základných vedomostí z historickej a systematickej hudobnej vedy a osvojenia si špecializovaných metód analýzy, výkladu a hodnotenia týchto fenoménov z hľadiska ich štrukturálno-štýlových vlastností a kontextov ich existencie sa postupne profiluje pre prácu v profesiách ako zvukový majster, zvukový a hudobný dramaturg, hudobný redaktor a publicista v kultúrnych inštitúciách a médiách (divadlá, hudobné a kultúrne inštitúcie, rozhlas, televízia, odborné časopisy). Vzhľadom na osvojenie si organizačno-manažérskych zručností a sociálno-psychologických zručností v oblasti komunikácie je spôsobilý vykonávať odbornú činnosť aj v umeleckých agentúrach, hudobných vydavateľstvách, fondoch, spolkoch, nadáciách a i. Poznanie základov múzejníckej činnosti a princípov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva ho profilujú aj pre prácu kurátora hudobných zbierok v sieti inštitúcií spravujúcich hudobné kultúrne dedičstvo (hudobné múzeá, archívy).
Prihlášky na bakalársky i magisterský stupeň štúdia študijného programu Hudba a zvukový dizajn je možné podať do 15. augusta 2016 na Študijné oddelenie Pedagogickej fakulty UKF v Nitre.

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem