Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Cena dekana

Predsedníčka VR PF UKF a dekanka PF prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc. pri príležitosti konania zasadnutia
Vedeckej rady PF UKF dňa 29. októbra 2015 odovzdala Cenu dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za kalendárny rok 2014 v nasledovných kategóriách:


PaedDr. Vladimíre KURINCOVEJ ČAVOJOVEJ, PhD. (Katedra pedagogickej a školskej psychológie PF UKF) a spoluautorke PaedDr. Klaudii TABAČKOVEJ, PhD. v kategórii „Cena dekana za domáce publikácie“ za publikáciu Vladimíra Kurincová Čavojová – Klaudia Tabačková: „Psychológia tvorivosti v rôznych kontextoch“.

Mgr. Eve REID, PhD. (Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF) v kategórii „Cena dekana za zahraničné publikácie“ za publikáciu Eva Reid: „Intercultural Aspect in Teaching English at Primary Schools“.

doc. PaedDr. Erikovi ŽOVINCOVI, PhD. (Katedra pedagogiky PF UKF) v kategórii „Cena dekana za projektovú činnosť“ za výsledky projektu Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry „Tvorba diagnostickej batérie na hodnotenie čitateľských schopností a rozvoj čítania s porozumením u žiakov sekundárneho vzdelávania“.

doc. PhDr. Pavlovi SMOLÍKOVI, ArtD., doc. Mgr. art. Elene ZAHORÁKOVEJ, Mgr. Alene ČIERNEJ, PhD., Mgr. Pavlovi BREZINOVI, PhD., Mgr. art. Marekovi ŠTRBÁKOVI, PhD. (Katedra hudby PF UKF) v kategórii „Cena dekana za kultúrnu a umeleckú činnosť“ za umelecký projekt uvedenia muzikálu „Cyrano z predmestia“.

Mgr. Petre JEDLIČKOVEJ (doktorandka Katedry pedagogiky PF UKF) v kategórii „Cena dekana za mimoriadne študijné a vedecké výsledky“ za reprezentáciu Pedagogickej fakulty UKF v Nitre
na vedeckých podujatiach a za publikáciu Petra Jedličková: „Edukácia zdravotne znevýhodnených dospelých a seniorov v rezidenciálnych zariadeniach“.

Predmetné ocenenia boli dekankou PF UKF udelené na základe návrhu odbornej komisie
na posúdenie návrhov na Cenu dekana PF UKF v Nitre za rok 2014 zo dňa 14. októbra 2015
a v súlade s platným Štatútom Ceny dekana PF UKF v Nitre.

DSC 1955DSC 1964DSC 2016

DSC 1973DSC 2046DSC 1989


Cena dekana za kalendárny rok:

2013

2012

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem