Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

  

 

 

Pedagogická prax

 

 PRAX V CENTRE farba

Zápis do 1. ročníka Dr. 2021

Informácie pre budúcich študentov do 1. ročníka doktorandského štúdia
 
Vážená uchádzačka, vážený uchádzač,
 
oznamujeme Vám, že Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v záujme chrániť študentov pred šírením koronavírusu realizuje zápisy študentov a uchádzačov na akademický rok 2021/2022 bezkontaktne, t.j. elektronicky.
Prihlasovacími údajmi z rozhodnutia o prijatí sa prihlásite do Akademického informačného systému (ďalej len „AIS“). Po prihlásení je potrebné:
1. Vytvoriť elektronický zápis (kliknúť na ikonu) - (návod),
2. Vytlačiť z AIS zápisový list a vlastnoručne podpísať (v pravom dolnom rohu),
3. Vytlačiť z AIS čestné vyhlásenie študenta, vyplniť aktuálne údaje a vlastnoručne podpísať.
 
Najneskôr do 6.9.2021 zašlite poštou na Oddelenie pre vedu a výskum PF UKF nasledovné dokumenty:
1. vytlačený a podpísaný zápisový list,
2. vytlačené a podpísané čestné vyhlásenie študenta,
3. úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní 2. stupňa (diplom, dodatok k diplomu, vysvedčenie o štátnej skúške); ak je študent držiteľom dokladu o ďalšom vzdelaní, tak aj overený doklad o ďalšom vzdelaní (PaedDr., PhDr., DiS art., MSc., MBA a pod.); (nevyžaduje sa, ak boli doručené/odovzdané na Oddelenie pre vedu a výskum PF UKF spolu s prihláškou), v prípade uchádzača, ktorý absolvoval druhý stupeň vysokoškolského vzdelania (príp. ďalšie vzdelanie) v zahraničí (mimo ČR) okrem uvedených dokladov aj rozhodnutie o uznaní týchto dokladov v SR (nostrifikáciu),
4. študenti prijatí na dennú formu štúdia kópiu bankovej karty k účtu s uvedeným čitateľným číslom účtu, na ktorý im bude poukazované doktorandské štipendium.
 
Na základe zaslaných dokumentov Vám oddelenie pre vedu a výskum zrealizuje úplný zápis v AIS.
Preukaz študenta (pokiaľ bol vystavený), už aktivovaný na využívanie funkcionalít si môžete vyzdvihnúť počas úradných hodín na oddelení pre vedu a výskum, potvrdenie o návšteve školy pre úradné účely je možné vytlačiť si z AIS (denným doktorandom odporúčame kontaktovať zdravotnú a sociálnu poisťovňu v záujme správnej evidencie v uvedených poisťovniach).
Začiatok výučby na UKF v zimnom semestri Vám bude oznámený prostredníctvom rozvrhov v AIS, príp. prostredníctvom príslušnej katedry alebo školiteľa.
Odporúčame Vám priebežne sledovať informácie zverejňované na web sídle fakulty ako i svoje emailové schránky, kde budú zverejňované informácie ohľadom inštruktáže k práci s Akademickým informačným systémom, k tvorbe rozvrhov a k práci s ďalšími informačnými systémami univerzity.
Informácie o možnosti nástupu na ubytovanie v študentských domovoch UKF odporúčame sledovať na web sídle univerzity a Študentského domova UKF (www.ukf.sk).
Na komunikáciu s oddelením pre vedu a výskum odporúčame využívať e-mailovú komunikáciu – (po pridelení študentského e-mailu používať študentský e-mail).
V prípade technických problémov v AIS – 

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem