Dodatočné prijímacie konanie

na vybrané študijné programy

 

Bakalárske

Magisterské

 

 

 

Hodnotenie vzdelávania

Dotazník pre študentov

Erasmus+ na Via University College v dánskom Aarhuse

V polovici júna sa v rámci Erasmus + školenia zúčastnili každoročného stretnutia členov NETT - Net(t) Work for Education and Teacher Training na Via University College v Aarhuse, v Dánsku PhDr. Anna Klimentová, PhD a prof. PhDr. Viera Kurincová, CSc. z Katedry pedagogiky PF UKF, Nitra. 
Net(t) Work for Education and Teacher Trainingpredstavuje združenie vysokoškolských učiteľov a administratívnych pracovníkov európskych vysokých škôl zabezpečujúcich prípravu budúcich učiteľov. Prvé neformálne stretnutie niekoľkých zástupcov týchto inštitúcií bolo v roku 2021 a predstavovalo úsilie o spoluprácu v oblasti Erasmus výmenných pobytov učiteľov a študentov, budúcich učiteľov (iniciatíva prišla z vysokej školy vo Freiburgu a v Madride). V roku 2004 bolo prijaté pomenovanie združenia Net(t) Work for Education and Teacher Training. V súčasnosti NETT organizuje svoje aktivity v rámci európskych programov pre vzdelávanie a na základe bilaterálnych dohôd. Pokračuje v úsilí o výmenné pobyty a kooperáciu medzi členmi NETT, zabezpečuje nadobúdanie širokých edukačných skúseností, pedagogickej praxe, činnosti v oblasti kurikulárnej práce a výskumu, prispieva k vysokej kvalite výmenných pobytov, k výmene a zdieľaniu informácií a oboznamovaniu s edukačnými systémami, kultúrou a tradíciami členských krajín, má záujem o vytváranie partnerstva so všetkými univerzitami v Európskej únii a v pridružených krajinách a celkove poskytuje podporu a vedenie svojim členom pri využívaní možností, ktoré existujú v rámci edukačných programov EÚ. Od roku 2004 sa uskutočnilo 21 stretnutí (z toho 2 online). V budúcom roku je hostiteľskou inštitúciou Babes-Bolyai univerzita v Cluj-Napoca (Rumunsko), o rok neskôr vysokoškolská inštitúcia INSPÉ, v Lille, Francúzsko.

NETT Meeting 2024 DK 01 group

 
Tohtoročného stretnutia členov NETT sa zúčastnili zástupcovia vysokých škôl z Nórska, Fínska, Švédska, Dánska, Holandska, Litvy, Nemecka, Belgicka, Ukrajiny, Islandu, Francúzska, Španielska, Portugalska, Česka, Slovenska, Rakúska, Maďarska, Rumunska a Švajčiarska. Prvý deň rokovania bol orientovaný na predstavenie aktuálnych trendov vo vzdelávaní a v medzinárodných aktivitách zúčastnených vysokoškolských inštitúcií (včítane prezentácie UKF v Nitre - účastníčky stretnutia z KPG PF UKF) a na hlbšie oboznámenie sa s poslaním hostiteľskej inštitúcie Via University College, so špecifickým akcentom na učiteľské programy štúdia a pedagogickú prax. Okrem toho, v popoludňajších hodinách, prebiehalo 5 paralelných workshopov: Climate change and teacher education, Strategies for Inclusive learning: Fostering student connections through Buddy programs, Inclusion and mobility: How to include students with special needs, International school placements and Teaching and teaching education in Europe by 2050. Účastníčky sa aktívne zapojili do aktivít workshopu Inclusion and mobility: How to include students with special needs.

NETT Meeting 2024 DK presentation Cluj Mirona Adrian

 
Súčasťou pobytu v Aarhus bola aj návšteva základnej školy Morten Borup Skolen v blízkosti Aarhusu, s ktorou úzko spolupracujú pedagógovia z Via University College a v ktorej študenti vykonávajú aj pedagogickú prax. Súčasťou stretnutia bolo oboznámenie sa s kultúrou a históriou Dánska, Aarhus a Kodane. Posledný deň rokovania bol zameraný na prípravu budúcoročného podujatia, kde pedagógovia vysokej školy v Cluj pripravili zaujímavú prezentáciu Babes-Bolyai univerzity a Rumunska.
NETT Meeting 2024 DK 02 VIA building
Erasmus+ pobyt v Aarhuse prispel k prezentácii UKF a PF UKF v Nitre na medzinárodnom fóre. Účastníčky poukázali na potenciál nášho pracoviska v medzinárodných kontaktoch a prediskutovali možnosti spolupráce s niektorými pracoviskami v oblasti pedagogiky a učiteľského vzdelávania a podporili iniciatívy na Erasmus+ pobyty študentov so špeciálnymi potrebami. Pridanou hodnotou pobytu je získanie cenných skúseností v multikultúrnom prostredí, nové kontakty so zahraničnými vysokoškolskými inštitúciami a ponuky do spoločných programov BIP.
 
Text a foto: PhDr. Anna Klimentová, PhD a prof. PhDr. Viera Kurincová, CSc., Katedra pedagogiky PF UKF

Táto webová stránka používa cookies.

Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies.

Rozumiem